ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50460000-3434

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพวงเพ็ญ สอนไม้ เจ้าพนักงานธุรการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนด ให้มีกิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำการโยธาและสำนักงานเขต เพื่อให้บรรลุผลและเป็นไปตามปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการให้อนุญาต ก่อสร้างอาคาร และฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนเครือข่าย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

50460200/50460200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบความหน่าแน่นของประชากรในการสร้างที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ 2. เพื่อให้การดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีความสัมพันธ์ตรงกันกับตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

เป้าหมายของโครงการ

สามารดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้องครบถ้วนทุกร้อง (แบบ ทร.900) คิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 :ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 408-464/2563 จำนวน 57 คำร้อง จำนวนจุด 59 จุด จำนวนบ้าน 119 หลัง และลงจุดตำแหน่งอาคารที่ออกเลขหมายประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 26-29/2563 จำนวน 4 คำร้อง จำนวน 4 จุด จำนวนอาคาร 4 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ (ดำเนินการตามแนวทางหนังสือที่ กท 1703/2718 ลว. 12 พ.ย.2562 ให้ดำเนินการลงจุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายทะเบียน ได้ดำเนินการลจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ก.ค.2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 340-407/2563 จำนวน 69 คำร้อง จำนวนจุด 69 จุด จำนวนบ้าน 213 หลัง และลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร จำนวน 4 คำร้อง จำนวนจุด 4 จุด จำนวนอาคาร 5 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-24)

90.00

24/6/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 256-339/2563 จำนวนคำร้อง 82 คำร้อง จำนวนจุด 85 จุด จำนวนบ้าน 184 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 17-21/63 จำนวน 5 คำร้อง จำนวนจุด 5 จุด จำนวนอาคาร 8 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พ.ค.2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 204-255 จำนวนคำร้อง 52 คำร้อง จำนวนจุด 54 จุด จำนวนบ้าน 217 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 11-16 จำนวน 6 คำร้อง จำนวนจุด 7 จุด จำนวนอาคาร 11 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงาน แบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/4/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 189-203 จำนวนคำร้อง 15 คำร้อง จำนวนจุด 15 จุด จำนวนบ้าน 27 หลังและลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 10 จำนวน 1 คำร้อง จำนวนจุด 1 จุด จำนวนอาคาร 1 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 120-188 จำนวนคำร้อง 69 คำร้อง จำนวนจุด 69 จุด จำนวนบ้าน 165 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร ตั้งแต่คำร้องที่ 6-9 จำนวน 4 คำร้อง จำนวนจุด 4 จุด จำนวนอาคาร 4 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงจุด ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 46 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 63-119 จำนวนคำร้อง 56 คำร้อง จำนวนจุด 56 จุด จำนวนบ้าน 108 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร จำนวน 4 คำร้อง จำนวนจุด 4 จุด จำนวนอาคาร 4 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมกราคม 2563 ตั้งแต่คำร้องที่ 1-62 จำนวน คำร้อง 62 คำร้อง จำนวนจุด 63 จุด จำนวนบ้าน 221 หลัง และลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำอาคาร จำนวน 2 คำร้อง จำนวนจุด 2 จุด จำนวนอาคาร 2 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนธันวาคม 2562 ตั้งแต่คำร้องที่ 703-778 จำนวนค้ำร้อง 75 คำร้อง จำนวนจุด 76 จุด จำนวนบ้าน 274 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-03)

20.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา รายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 48 ราย ตามหนังสือที่ กท 8303/7660 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอารารของฝ่ายโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2562 ลงจุดตำแหน่งที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน คำร้องที่ 485-655 จำนวนคำร้อง 71 คำร้อง จำนวนจุด 74 จุด จำนวบ้าน 119 หลัง 2. เดือนพฤศจิกายน 2562 คำร้องที่ 656-702 จำนวน 47 คำร้อง จำนวนจุด 49 จุด จำนวนบ้าน 112 หลัง สรุปรวมลงจุดตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่คำร้องที่ 658-702 จำนวนคำร้อง 118 คำร้องจุด 123 จุด จำนวนบ้าน 231 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0924

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **