ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50460000-3434

สำนักงานเขตคลองสามวา

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวพวงเพ็ญ สอนไม้ เจ้าพนักงานธุรการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนด ให้มีกิจกรรมปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างอาคารและการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำการโยธาและสำนักงานเขต เพื่อให้บรรลุผลและเป็นไปตามปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้ฝ่ายโยธา ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งการให้อนุญาต ก่อสร้างอาคาร และฝ่ายทะเบียนดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศบนเครือข่าย สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

50460200/50460200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบความหน่าแน่นของประชากรในการสร้างที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ 2. เพื่อให้การดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีความสัมพันธ์ตรงกันกับตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

เป้าหมายของโครงการ

สามารดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ถูกต้องครบถ้วนทุกร้อง (แบบ ทร.900) คิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-03)

20.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา รายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 48 ราย ตามหนังสือที่ กท 8303/7660 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอารารของฝ่ายโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ดังนี้ 1. เดือนตุลาคม 2562 ลงจุดตำแหน่งที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน คำร้องที่ 485-655 จำนวนคำร้อง 71 คำร้อง จำนวนจุด 74 จุด จำนวบ้าน 119 หลัง 2. เดือนพฤศจิกายน 2562 คำร้องที่ 656-702 จำนวน 47 คำร้อง จำนวนจุด 49 จุด จำนวนบ้าน 112 หลัง สรุปรวมลงจุดตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่คำร้องที่ 658-702 จำนวนคำร้อง 118 คำร้องจุด 123 จุด จำนวนบ้าน 231 หลัง ลงจุดในระบบครบทุกคำร้อง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำรายงานแบบ สภส.2 ส่งสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองครบทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0924

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตในการใช้ที่ดิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **