ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง และจุดเสี่ยงภัย : 50460000-3441

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวรวุธ ภัคนรเศรษฐ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยในพื้นที่เขตคลองสามวา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและเกษตรกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น การเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอาจไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากถนน ตรอก ซอย ที่ใช้สัญจรมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่ทั่วถึง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัยตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพ มีชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ตัวชี้วัดการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงฯ

50460300/50460300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน โดยสำรวจถนน ซอย ให้มีแสงสว่างทั่วถึงและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับชำรุดให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยง พร้อมแจ้งประสานการไฟฟ้านครหลวงให้ทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างที่ชำรุดให้เป็นไปตามแผนปี 2563

เป้าหมายของโครงการ

3.1 มุ่งเน้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่สว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนี้ 3.1.1 ซอยลำมะเขือขื่น 1/1 จำนวน 100 ดวง 3.1.2 ซอยเกาะขุนเณร จำนวน 25 ดวง 3.1.3 ซอยหนองระแหง 4 แยก 2 จำนวน 25 ดวง 3.1.4 ซอยพระยาสุเรนทร์ 12 จำนวน 20 ดวง 3.1.5 ซอยนิมิตใหม่ 49 จำนวน 30 ดวง รวมจำนวนที่สำรวจเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 200 ดวง 3.2 การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยที่เป็นสาธารณะโดยการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และได้รับแจ้งจากการร้องเรียนของประชาชน ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานเขตคลองสามวาให้เป็นไปตามแผนสำรวจปี 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-24)

80.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตคลองสามวา ตามที่ได้รับการร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-16)

70.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตคลองสามวา ตามที่ได้รับการร้องเรียนและตรวจพบ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการที่กำหนดและที่ได้รับการร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2563 จำนวน 78 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขต ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 200 ดวง เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มกราคม 2563 จำนวน 50 ดวง ในพื้นที่เขตคลองสามวาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เขตคลองสาามวา จำนวน 45 ดวง เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3441

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3441

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0908

ตัวชี้วัด : 3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **