ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนเก็บกำจัดผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่ : 50460000-3442

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติศักดิ์ วรเพชรายุทธ นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- พื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังระบายน้ำได้ช้า เกิดจากปัญหาน้ำฝน น้ำหนุน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องเตรียมวามพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืช

50460300/50460300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพิื่อให้ทางน้ำไหลสะดวกขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 (แผน 9 เล่ม)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการออกขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตคลองสามวาตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-16)

40.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการตามแผนจัดเก็บผักตบชวาตามที่ได้กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ออกขุดลอกคูคลอง เก็บผักตบชวาในคลองพื้นที่เขตคลองสามวา ตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 6 แห่ง ในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0916

ตัวชี้วัด : 8.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **