ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหล : 50460000-3443

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติศักดิ์ วรเพชรายุทธ นายช่างเครื่องจักรกลชำนาญงาน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- พื้นที่สำนักงานเขตคลองสามวาเป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีน้ำท่วมขังระบายน้ำได้ช้า เกิดจากปัญหาน้ำฝน น้ำหนุน ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องเตรียมวามพร้อมในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา กำจัดวัชพืช

50460300/50460300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลองในพื้นที่ไม่เกิดภาวะตื้นเขิต

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 (แผน 9 เล่ม)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-21)

95.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินการเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช บริเวณคลองบึงแตงโม และคลองสองตะวันออก เขตคลองสามวา โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนริมคลองช่วยกันรักษาความสะอาด สอดส่อง ห้ามมิให้บุคคลใดนำขยะมาทิ้งในลำคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชไหล่ทาง ได้แก่ คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันออก คลองลำกระดาน และลำรางถนนพระยาสุเรนทร์ เพื่อเปิดทางน้ำไหล ระบายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ รับมือน้ำหลากและให้ลำคลองมีความสะอาด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธา ดำเนินการ ดังนี้ 1. วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช ได้แก่ คลองสองตะวันตก (ช่วงสะพานทางเข้าซาฟารีเวิร์ด) และคลองสองตะวันออก (ช่วงถนวัดสุขใจ 13) 2. วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2563 ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช ไหล่ทาง ได้แก่ ลำรางถนนพระยาสุเรนทร์ เพื่อเปิดทางน้ำไหล ระบายน้ำรับมือน้ำหลากในฤดูฝน 3. วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2563 ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืช ไหล่ทาง ได้แก่ คลองสองตะวันตก คลองสามวาตะวันออก คลองลำกระดาน และลำรางถนนพระยาสุเรนทร์ เพื่อเปิดทางน้ำไหล ระบายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ รับมือน้ำหลากและความสะอาดของคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนด เช่น 1. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการพัฒนาคลองลำกะโหลก ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงพื้นที่พัฒนาพื้นที่ ปรับปรุง ดูแลต้นไม้ พร้อมเก็บขยะ สิ่งสกปรกอื่น ๆ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการขุดลอกคูคลองตามแผนที่กำหนด และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-09)

50.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนการที่ตั้งไว้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-16)

40.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลตามที่ได้กำหนดในแผน โดยในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2563 ได้มีกรมชลประทานมาดำเนินการช่วยเหลือการขุดลอกคูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้จัดเจ้าหน้าที่ระบายน้ำพร้อมคนงาน ออกขุดลอกคูคลอง เก็บผักตบชวา ในคลองพื้นที่เขตคลองสามวา ตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตคลองสามวา ในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาดำเนินการขุดลอกคูคลอง. ตั้งแต่เดือนตุลาคม. ถึงเดือนธันวาคม. 2562. จำนวน. 12 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3443

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3443

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0916

ตัวชี้วัด : 8.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **