ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ : 50460000-3445

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายชัยยศ มาสะแล เจ้าพนักงานเทศกิจ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีประชากรจากทุกภูมิภาคเข้าพักอาศัยเป็นจำนวนมากก้อให้เกิดปัญหามลภาวะหลายๆด้าน ปัญหาการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านมลพิษจากการทิ้งขยะ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้สืบเนื่องจากการขาดจิตสำนึกสาธารณะของประชากรโดยรวม กรุงเทพมหานครต้องประสบปัญหาในการจัดเก็บขยะและปัญหาการรักษาความสะอาดมาอย่างต่อเนื่องโดยต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากในการแก้ไขปัญหา ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองสามวา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างบูรณาการและยั่งยืนจึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับ ผู้ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่เป็นไปอย่างบูรณาและยั่งยืน

50460900/50460900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกสาธารณะที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ด้านการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 2.2 ลดจำนวนผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 2.3 พื้นที่เขตคลองสามวา มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่น่าอาศัย ลดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาขยะ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดให้มีจุดกวดขันผู้ทิ้งสิ่งใดๆในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ.2535 อย่างน้อย 1 จุด 3.2 จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต เดือนละ 1 ครั้ง 3.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก กิจกรรมในพื้นที่ตรวจจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับ ผู้ทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ เขตคลองสามวา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-23)

60.00

23/5/2563 : ในเดือนพฤษภาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : ในเดือนเมษายน 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : ในเดือนมีนาคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-24)

60.00

24/1/2563 : ยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนมกราคม 2563 จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจำนวน 2 นาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน พบผู้กระทำความผิดและได้ว่ากล่าวตักเตือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนที่วางไว้
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0931

ตัวชี้วัด : 6. ร้อยละความสำเร็จในการจัดให้มีจุดกวดขันทิ้งสิ่งใด ๆ ในพื้นที่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **