ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50460000-3461

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาวประภาพร อำพลพงษ์ นักวิชาการ โทร.5119

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า วัตถุดิบอาหาร ส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากต่างจังหวัด จากหลากหลายช่องทาง การผลิตวัตถุดิบอาหาร ซึ่งก็คือต้นน้ำของอาหาร ขั้นตอนการผลิต บางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครยังคบพบความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์ สารเคมีอันตรายต่าง ๆ ในวัตถุดิบอาหาร โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย มุ่งเน้นคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร เพื่อได้บริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ทั้งควบคุมดูแลการผลิตให้ใช้เทคโนโลยีสะอาด ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองสาวา โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาชนได้รับการคุ่้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ที่เข้ามาทำงานหรือพักอาศัยในพื้นที่เขตคลองสามวา

50460400/50460400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงอาหารในโรงเรียน สร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 2. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการ 3. เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารและทราบสิทธิของผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ

1. ตรวจคุณภาพอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 172 แห่ง 2. สถานที่จำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และตลาด ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 3. จัดตั้งเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (ในสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร) และเครือข่ายตลาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน -ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน จำนวน 26 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 6 แห่ง ร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง , ตลาด จำนวน 10 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท จำนวน 5 แห่ง -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลิน,ฟอร์มาลิน ,สารฟอกขาว, สารกันรา, ย่าฆ่าแมลง,โคลิฟอร์มแบคทีเรีย,สีสังเคราะห์,กรดแร่อิสระ,กรดน้ำส้ม และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งหมด 2,720 ตัวอย่าง ตรวจ จำนวน 350 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 340 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 10 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :-ควรมีการ่กระจายงบประมาณให้ามีความเหมาะสามกับปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมตลอดจนปรับปรุงพัฒนาโดยลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ -ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้หลากหลายมากขึ้น เพิ่มช่องทงการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกแขนง มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ อาหารมีความตระหนัก เน้นความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง -ควรมีแผนการเตรียมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้สามารถเบิกจ่ายได้ตลอด ไม่ขาดช่วง ปรับปรุงพัฒนาระบบการเบิกจ่ายรวมถึงจัดหาสถานที่ในการเบิกจ่ายให้มีความสะดวก และเหมาะสม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-22)

40.00

22/01/2564 : -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน -ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหารศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน จำนวน 31 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน - แห่งร้านอาหาร จำนวน 10 แห่ง, ตลาด จำนวน 2 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท จำนวน 15 แห่ง -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลิน, สารฟอกขาว, สารกันรา. ยาฆ่าแมลง, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, สีสังเคราะห์, กรดแร่อิสระ, กรดน้ำส้ม และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 2,820 ตัวอย่าง ตรวจจำนวน 400 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อน 390 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 10 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :-ควรมีการกระจายงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมตลอดจนปรับปรุงพัฒนาโดยลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ -ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้หลากหลายมากขึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกแขนง มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ อาหารมีความตระหนัก เน้นความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง -ควรมีแผนการเตรียมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้สามารถเบิกจ่ายได้ตลอด ไม่ขาดช่วง ปรับปรุงพัฒนาระบบการเบิกจ่ายรวมถึงจัดหารสถานที่ในการเบิกจ่ายให้มีความสะดวก และเหมาะสม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

28/12/2563 : -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหารซูเปอร์มาร์เก็ต/มินมาร์ท และโรงเรียน -ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหารศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน จำนวน 31 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 6 แห่ง ร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง, ตลาด จำนวน 10 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท จำนวน 10 แห่ง -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลิน, สารฟอกขาว,สารกันรา, ยาฆ่าแมลง,โคลิฟอร์มแบคทีเรีย, สีสังเคราะห์, กรดแร่อิสระ, กรดน้ำส้ม และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 2,820 ตัวอย่าง ตรวจจำนวน 350 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 340 ตัวอย่าง พบการปนเปื้น 10 ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :-ควรมีการกระจายงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมตลอดจนปรับปรุงพัฒนาโดยลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ -ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้หลากหลายมากขึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกแขนง มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ อาหารมีความตระหนัก เน้นความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง -ควรมีแผนการเตรียมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้สามารถเบิกจ่ายได้ตลอด ไม่ข่ดช่วง ปรับปรุงพัฒนาระบบการเบิกจ่ายรวมถึงจัดหาสถานที่ในการเบิกจ่ายให้มีความสะดวก และเหมาะสม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-22)

30.00

22/12/2563 : jjjjjjjjjjjjjjj

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

11/25/2020 : -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน -ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหารศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง, ตลาด จำนวน - แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท จำนวน 10 แห่ง -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลิน, สารฟอกขาว, สารกันรา, ยาฆ่าแมลง,โคลิฟอร์แบคทีเรีย, สีสังเคราะห์, กรดแร่อิสระ, กรดน้ำส้ม และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 2,820 ตัวอย่าง ตรวจจำนวน 280 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 280 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน - ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :-ควรมีการกระจายงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน่ของแต่ละกิจกรรมตลอดจนปรับปรุงพัฒนาโดยลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ -ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้หลากหลายมาขึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกแขนง มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ อาหารมีความตระหนัก เน้นความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง -ควรมีแผนการเตรียมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้สามารถเบิกจ่ายได้ตลอด ไม่ขาดช่วง ปรับปรุงพัฒนาระบบการเบิกจ่ายรวมถึงจัดหาสถานที่ในการเบิกจ่ายให้มีความสะดวก และเหมาะสม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน -ดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะการสุขาภิบาลอาหาร และตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ในสถานประกอบการเป้าหมาย ได้แก่ ตลาดสด ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท และโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง ตลาด จำนวน 2 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท จำนวน 5 แห่ง -ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นแยกตามพารามิเตอร์ตรวจวัด ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารกันรา ยาฆ่าแมลงโคลิฟร์มแบคทีเรีย สีสังเคราะห์ กรดแร่อิสระ กรดน้ำส้ม และไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมา 2,820 ตัวอย่าง ตรวจจำนวน 250 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ไม่พบการปนเปื้อน 250 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน-ตัวอย่าง

** ปัญหาของโครงการ :4.1 ควรมีการกระจายงบประมาณให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมตลอดจนปรับปรุงพัฒนาโดยลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 4.2 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการให้หลากหลายมากชึ้น เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกแขนง มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ อาหารมีความตระหนัก เน้นความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 4.3 ควรมีแผนการเตรียมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารให้สามารถเบิกจ่ายได้ตลอด ไม่ขาดช่วง ปรับปรุงพัฒนาระบบการเบิกจ่ายรวมถึงจัดหาสถานที่ในการเบิกจ่ายให้มีความสะดวก และเหมาะสม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3461

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3461

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0948

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **