ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50460000-3499

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวประภาพร อำพลพงษ์ นักวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 90

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 พบว่าทั่วประเทศมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 10.7 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 ล้านคน ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่นั้นด้วย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจำกัดวิธีการจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ กำหนดสถานที่ห้ามจำหน่ายยาสูบ ห้ามโฆษณา และกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม การดำเนินงานและตัวชี้วัดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมาย และการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฏหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ ประชาชนในพื้่นที่ และจัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งจะช่วยลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และลดผลกระทบจากการสูบบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้

50460400/50460400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาศุบในพื้นที่เขตคลองสามวาให้เป็นไปตามกฏหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุรี่ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย ผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในเขตคลองสามวา เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : -อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ (ยังไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-22)

10.00

22/01/2564 : -อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ (ยังไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-22)

10.00

22/12/2563 : - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ประสานฝ่ายการคลังรอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : 1.เขียนโครงการ 2.จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ 3.จัดทำขออนุมัติปฏิบัติงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3499

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3499

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-2004

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **