ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 50470000-3176

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยทรงตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ทั้งการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้โปรดเกล้าให้จัดทำค่าใช้จ่ายเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออม และการเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาสู่ชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาสู่ชุมชน กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่จัดการศึกษาและให้ความสำคัญของการศึกษา ซึ่งกำหนดนโยบายด้านการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษา ตั้งแต่การศึกษาภาคบังคับ จนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพมาตรฐานจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำแนวพระราชดำริ มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกิน และการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่เหมาะสม มีการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จัดกิจกรรม ด้านการเกษตรเพื่อการเรียนรู้เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษ และนำผลผลิตที่ได้เข้าโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้ ส่งเสริมศักยภาพ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออม ก่อให้เกิดทักษะ ชีวิตเพื่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง สำนักงานเขตบางนาได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง 2. เพื่อให้ครูและศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามแนวทางในพระราชดำริ 3. เพื่อให้บุคลากร ครูและผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนากระบวนการทำงานโครงการตามพระราชดำริให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเพี้ยนพิน อนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา 2. ด้านคุณภาพ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดโดยมอบนักเรียนทำใบงานและกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมถอดบทเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายงานผลการจัดโครงการไปยังสำนักการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-20)

65.00

20/8/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ครูผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในภาคเรียนที่ 1/2563 และนักเรียนทำใบงานและกิจกรรมการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-25)

60.00

25/7/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ครูผู้สอนดำเนินการสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนทำใบงานและถอดบทเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

24/6/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ อยู่ระหว่างเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนอยู่ระหว่างจัดทำสื่อการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 1/2563 ทดลองให้นักเรียนใช้สื่อผ่านระบบ 4On ที่วางแผนไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-23)

45.00

23/5/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนจัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ผลงานของภาคเรียนที่ 2/2562 และเตรียมสื่อการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลงานของภาคเรียนที่ 2/2562 และเตรียมแผนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บริหารโรงเรียนอยู่ระหว่างวิเคราะห์ผลงานและเตรียมการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ได้รับอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ 50,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ครูและนักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลงานร่วมกัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ แก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ และครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3176

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3176

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0892

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.30

100 / 100
4
71.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **