ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50470000-3183

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานเขตบางนาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน ในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระหว่างกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุนมีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกระบบย่อย เพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินโครงการเน้นเพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2. เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. เพื่อคัดเลือกและประเมิน “ครูดีเด่น”

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียน จำนวน 144 คน 1.2 ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากร จำนวน 6 คน 2. ด้านคุณภาพ 2.1 เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ 2.2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน 2.3 ครูดีเด่นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-20)

10.00

20/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักการศึกษาได้แจ้งแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต "แนวทางข้อ 3 โครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการให้งดและยกเลิก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน" โดยฝ่ายการศึกษาได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาแล้ว รายละเอียดตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8407/1101 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 หมายเหตุ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการไปก่อนแล้ว จำนวน 10,800.-บาท ซึ่งโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ได้นำวัสดุดังกล่าวไว้ใช้ในงานราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักการศึกษาได้แจ้งแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต "แนวทางข้อ 3 โครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการให้งดและยกเลิก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน" โดยฝ่ายการศึกษาได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาแล้ว รายละเอียดตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8407/1101 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 หมายเหตุ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ได้เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการไปก่อนแล้ว จำนวน 10,800.-บาท ซึ่งโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ได้นำวัสดุดังกล่าวไว้ใช้ในงานราชการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-18)

45.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว ทั้งนี้จากเดิมกำหนดดำเนินการในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 แต่จากสถานการณ์ไวรัส CO-VID สำนักการศึกษาสั่งการให้โรงเรียนปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงได้เสนอขอเลื่อนการจัดโครงการต่อผู้อำนวยการเขตทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการในวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กำหนดดำเนินการเดือน มี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สำหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางนา
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3183

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3183

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0892

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.30

100 / 100
4
71.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **