ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50470000-3184

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวัง ที่จะให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ปัจจุบันสำนักงานเขตบางนาได้ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตในรูปแบบของคณะกรรมการ ด้วยหลักการระดมพลัง และศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขต โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอำนวยความสะดวกให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาท แนวทาง และทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต สำนักงานเขตบางนาเห็นควรที่จะพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ และการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์วิชาการเขตในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และประเมินผลการเรียนการสอน และด้านการจัดกิจกรรมสถานศึกษา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาและนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 3. เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้น 4. เพื่อการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 82 คน 2. ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูเป็นบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตบางนา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์วิชาการเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์วิชาการเขตตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน จึงกำหนดจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-07-25)

55.00

25/7/2563 : อยู่ระหว่างจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 (กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน คาดว่าจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-23)

45.00

23/5/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว เดิมกำหนดดำเนินการในเดือนพ.ค. 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขอชะลอการดำเนินโครงการออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือนในพ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินงวดที่ 2 แล้ว และกำหนดดำเนินการเดือนในพ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการและแผนงานของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ กำหนดขออนุมัติเงินงวดที่ 2 และกำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ ขออนุมัติเงินงวดที่ 2 กำหนดดำเนินการเดือน พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวดและจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจหัวข้อที่จะใช้ในการอบรม สำรวจวันที่จะจัดอบรม สรุปหัวข้อและวันที่จะทำการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3184

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3184

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0892

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.30

100 / 100
4
71.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **