ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50470000-3186

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตบางนาจึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและมีทักษะการเอาชีวิตรอด 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนาสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ทุกคนได้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 804 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 1. ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา ทั้ง 7 โรงเรียน จำนวน 804 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-20)

100.00

20/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดโครงการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว และได้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ, เบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการโครงการไปยังสำนักการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-18)

55.00

18/3/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดโครงการว่ายน้ำเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ, ฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งฝ่ายการคลัง และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการโครงการไปยังสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-19)

50.00

19/2/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และได้นำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563 และโรงเรียนที่ดำเนินการนำนักเรียนไปว่ายน้ำ ณ สถานที่เอกชนเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งฝ่ายการคลัง และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปยังสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-20)

35.00

20/1/2563 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และอยู่ระหว่างนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563 และโรงเรียนที่ดำเนินการนำนักเรียนไปว่ายน้ำ ณ สถานที่เอกชนเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร, ค่าจ้างเหมาครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และอยู่ระหว่างนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามกำหนดการวันที่ 18 ธ.ค.2562 - 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 :โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจ้างเหมาชุดว่ายน้ำ และประสานผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา 7 โรงเรียน จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนดำเนินการจัดจ้างโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3186

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3186

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0892

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.3000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.30

100 / 100
4
71.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **