ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50470000-3188

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ทักษะสำคัญด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้จากเนื้อหาสาระวิชาในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบกัน ได้แก่ การมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถต่อยอดไปสู่การมีอาชีพในอนาคตได้ รวมถึงการเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองในสังคมไปพร้อมๆกัน ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่จัดการศึกษาจะต้องพัฒนาจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาทั่วไป และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงาน นำไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม สำนักงานเขตบางนาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในสำนักงานเขตอย่างน้อย 1 ศูนย์ฯ 1.2 นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2. ด้านคุณภาพ 2.1 วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้ 2.2 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับศึกษาจากศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-20)

10.00

20/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักการศึกษาได้แจ้งแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต "แนวทางข้อ 3 โครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการให้งดและยกเลิก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน" โดยฝ่ายการศึกษาได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาแล้ว รายละเอียดตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8407/1101 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา (สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา) ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักการศึกษาได้แจ้งแนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต "แนวทางข้อ 3 โครงการที่บางโรงเรียนดำเนินการแล้ว แต่บางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการให้งดและยกเลิก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน" โดยฝ่ายการศึกษาได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการจากผู้อำนวยการเขตบางนาแล้ว รายละเอียดตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8407/1101 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : โรงเรียนวัดบางนาใน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ประจำเดือน ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : โรงเรียนวัดบางนาใน อยู่ระหว่างจัดการสอนตามโครงการ ประจำเดือน ก.พ. 2563 และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ประจำเดือน ม.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-20)

25.00

20/1/2563 : โรงเรียนวัดบางนาใน จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดการสอนตามโครงการ ประจำเดือน ม.ค. 2563 และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : โรงเรียนวัดบางนาใน จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดการสอนตามโครงการ ประจำเดือน ธ.ค. 2562 และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนพ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : โรงเรียนวัดบางนาใน จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดการสอนตามโครงการ ประจำเดือน พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนวัดบางนาใน จัดทำโครงการของโรงเรียนเสนอผู้อำนวยการเขตบางนาพิจารณาอนุมัติ และอยู่ระหว่างขออนุมัติแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดการเรียนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัด บางนาใน (รื่น ศยามานนท์) สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3188

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3188

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0892

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
71.30

100 / 100
4
71.30

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **