ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50470000-3217

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายบัวดง คำเมือง 6061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตบางนา มีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ ทั้งด้านอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเกิดปัญหาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประกอบกับพื้นที่เขตบางนาตั้งอยู่ตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ลุ่มติดแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้ง่ายจากน้ำฝน และน้ำทะเลหนุนอีกทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่นอกการกำกับดูแลของสำนักงานเขตบางนา เช่น พื้นที่ถนนเทพรัตน อยู่ในการกำกับดูแลของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนสรรพาวุธ,ถนนสุขุมวิท,ถนนอุดมสุขและคลองบางนา อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ เป็นต้น สำนักงานเขตบางนา ในฐานะหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงกำหนดแผนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาของประชาชน

50470300/50470300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งสาธารณูปโภคหากเกิดน้ำท่วมขัง 3. เพื่อลดพื้นที่และระยะเวลาน้ำท่วมขังจากเดิมให้เหลือน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 102 ซอย รวมความยาวท่อระบายน้ำ จำนวน 48,616 เมตร 3.2 ทำความสะอาดคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คลอง 3.3 ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมจุดอ่อน จำนวน 9 จุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-18)

100.00

18/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 48 ซอน แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยการจ้างเหมาฯ ตามซอย ดังนี้ 1.ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-4 2.ซอยชุมชนรุ่งสว่าง 3.ซอยชุมชนรุ่งสว่าง (จ่าโสด 19) 4.ซอยจ่าโสด 17 5.ซอยจ่าโสด 6.ซอยหาญอนงค์ 7.ซอยชุมชนร่วมใจประเสริฐ 8.ซอยชุมชนพูนสวัสดิ์ 9.ซอยร่วมสามัคคี 10.ซอยร่วมพัฒนา 1 (จ่าโสด 20) 11.ซอยร่วมพัฒนา 2 (จ่าโสด 18) 12.ซอยโปษยานนท์ ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต ตามซอย ดังนี้ 1.ซอยตรงข้ามโรงเรียนรุ่งเรียนอุปถัมภ์ 2.ซอยเพี้ยนพิน 3.ซอยจ่าโสด 14 4.ซอยเชลียง 1 แยก 3 5.ซอยลาซาล 24 6.ซอยสันติภูมิ 5

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-23)

15.00

23/1/2563 :เดือนมกราคมอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมอนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือที่ กท8403/1479 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : เดือนธันวาคมได้ดำเนินการตรวจร่างสัญญาและอยู่ระหว่างขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมอนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือที่ กท8403/1479 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ ดังนี้ 1. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 25 ตุลาคม 2562- 1 ตุลาคม 2562 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-gp วันที่ 4 ตุลาคม 2562 และมีผู้เสนอราคา จำนวน 5 ราย 2. คณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1403 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 3. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการพิจาณาผลและขออนุมัติจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กท8403/1404 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาในระบบ e-gp พร้อมจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอทุกรายทราบ ตามประกาศลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และรออุทธรณ์ 7 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เดือนตุลาคม ดำเนินการ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (tor) พร้อมเสนอความเห็นชอบ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมเสนอความเห็นชอบ และนำราคากลางประาศเผยแพร่ในเว็ปไซด์กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานภายใน 3 วันทำการ 3. จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือที่ กท 8403/1317 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ 3 วันทำการ (ประกาศ วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติประกาศประกวดราคาจ้างฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พิจารณาผลและประกาศผู้ชนะเสนอราคา
:0%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3217

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3217

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **