ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เขตบางนา : 50470000-3218

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายบัวดง คำเมือง 6061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงจัดกิจกรรมบำรุงรักษา คู คลอง และเปิดทางน้ำไหล โดยจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง ในพื้นที่เขตบางนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

50470300/50470300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพิ่มเป็นการเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมใในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 2. เพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลองในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล โดยจัดเก็บผักตบชวา ทำความสะอาดคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 6 คลอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : เดือนกันยายนดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 2 ช่วงแยกท้ายซอยอุดมสุข 26 จำนวน 7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-24)

95.00

24/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม.3 ช่วงคลองบางนาถึงถนนเทพรัตน จำนวน 45.76 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคูระบายน้ำคู่ขนานถนนเทพรัตน ช่วงแขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 12 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำหน้าวัดศรีเอี่ยม จำนวน 10 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 21.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-28)

75.00

28/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคลองหลอด กม. 2 ข่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 7 ถึงถนนเทพรัตน จำนวน 63.6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : เดือนมีนาคม ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวาบริเวณคลองเคล็ด (จากสุดซอยศรีนครินทร์ 54 ถึงสุดซอยศรีนครินทร์ 58) จำนวน 12 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-25)

55.00

25/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 3 จำนวน 18 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 2 (ช่วงซอยอุดมสุข 42) จำนวน 34 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 :เดือนธันวาคม ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองเคล็ด จำนวน 12.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองเคล็ด จำนวน 13 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 จัดทำแผนและดำเนินการเก็บกำจัดจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม.2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 จำนวน 55 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการจัดเก็บผักตบชวา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3218

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3218

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **