ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบางนาสุขใจ ไร้คนตกท่อ : 50470000-3222

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสายัณห์ ทัศนโกศล 6061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก การก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของโลก กรุงเทพมหานครจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ โดยจะต้องมีการพัฒนาเมืองในหลายด้าน ตามบริบทของเมือง ซึ่งตามแนววิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 ที่เรียกว่า “มหานครแห่งเอเชีย” นั้น มีมาตรการขับเคลื่อน ทั้ง 6 มิติ ของวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 มุ่งสู่มหานครแห่งเอเชียอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ซึ่งสำนักงานเขตมุ่งเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ มหานครแห่งความปลอดภัย มิติที่ 1-3 ปลอดอุบัติเหตุ 5 นโยบายทันใจ NOW ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) นโยบายที่ 3 “ปลอดภัย” (Community) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย สำนักงานเขตบางนา จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าสังเกตการณ์ในชุมชน 37 ชุมชนเพื่อตรวจสอบฝาบ่อในที่ชุมชนที่ชำรุดเสียหาย ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการแจ้งเหตุสำนักงานเขต พร้อมบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

50470300/50470300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บริการเชิงรุกในการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อที่ชำรุดได้อย่างทันท่วงที 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่เขตบางนา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อม 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนาได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและลดอุบัติเหตุในการสัญจร

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100 2. ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อภายหลังจากได้รับแจ้งหรือร้องเรียนภายใน 90 นาที 3. ภายหลังจากดำเนินโครงการสามารถลดปัญหาเรื่องร้องเรียนลงได้ เหลือไม่เกินร้อยละ 10 ของเรื่องร้องเรียนในปีที่ผ่านมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 6 จุด ดังนี้ 1.ซอยจ่าโสด แยก 11 (ชุมชนรุ่งสว่าง) 2.ซอยวชิรธรรมสาธิต 28 3.ซอยยจ่าโสด แยก 11 4.ซอยวชิรธรรมสาธิต 32 5.ซอยอุดมสุข 30 แยก 21-6 6.ซอยอุดมสุข 30 แยก 21-4 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1.หน้าบ้านเลขที่ 44 ซอยลาซาล 17 2.ซอยบางนา-ตราด 24 3.ซอยบางนา-ตราด 21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนิการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 11 จุด ดังนี้ 1. ซอยลาซาล 36 (บ่ารองฝาชำรุด) 2.ซอยลาซาล 24 3.เกาะกลางถนนสุขุมวิทช่วงปากซอยสุขุมวิท 103/2 4.ซอยลาซาล 24 หน้าบ้านเลขที่ 56 5.ซอยลาซาล 16 6.ซอยลาซาล 25 7.ซอยอุดมสุข 30 8.ซอยจ่าโสด 19 9.ชุมชนบัวเกิด 10.ซอยข้างโรงเรียนสรราวุธวิทยา ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน 1555 ดังนี้ 1.ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 6

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 :เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1.ซอยร่มโพธิ์ 2.ซอยแบริ่ง 13 (ลาซาล 24) 3.หน้าโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 4.ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 22 5.ซอยอุดมสุข 25 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 1 เรื่อง 1.ซอยอุดมสุข 29

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-30)

75.00

30/6/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 10 จุด ดังนี้ 1.ซอยอุดมสุข 30 แยก 6-1 2.หน้าวัดศรีเอี่ยม 3.ซอยชุมชนพูนสวัสดิ์ 4.ซอยอุดมสุข 25 5.ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-2 6.ถนนลาซาล 38 7.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 8..ซอยวัดบางนาใน 9.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่134 10.ซอยอุดมสุข30 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 4 เรื่อง 1.ซอยอุดมสุข 25 หน้าบ้านเลขที่ 214 2.ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-2 3. ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 97 4.ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 112

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1.ซอยร่วมใจสามัคคี-ชุมชนพูนสวัสดิ์ 2.ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 12 3.ซอยอุดมสุข 30 แยก 17 4.ซอยวัดบางนาใน 5.ซอยสุขุมวิท 70 6.ถนนลาซาลตัดใหม่ 7.ปากซอยลาซาล 42 8.ซอยอุดมสุข 26 แยก 37 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 1 เรื่อง 1. ซอยวชิรธรรมสาธิต 26 หน้าบ้านเลขที่ 137

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด 1. ซอยอุดมสุข 50 (ฝาบ่อเสียงดัง) 2. ซอยชุมชนวงศ์สวัสดิ์ 3.ซอยจ่าโสด 4.ซอยชุมชนรุ่งสว่าง 5.ซอยบางนา-ตราด 19 แยก 15 6.ซอยลาซาล 32 7.ซอยบางนา-ตราด 21 แยก 15 8.ซอยลาซาล 42

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการ ดังนี้ ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 10 จุด 1. ซอยบางนา-ตราด 4 2. ซอยวัดบางนาใน 3.ซอยลาซาล 16 4.ซอยลาซาล 32 แยก 3 5.ซอยลาซาล 32 หน้าบ้านเลขที่ 316 6.หน้าโรงงานบาจาเก่าซอยแยกลาซาล 17 7.ซอยลาซาล 32 แยก 5-1-1 หน้าบ้านเลขที่ 50/854 8.ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-4 9.ซอยชุมชนกุศลศิลป์ 10.ซอยอุดมสุข 30 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่าน 1555 จำนวน 2 เรื่อง 1.ซอยอุดมสุข 27 2.ซอยลาซาล 42

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ตามเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. ซอยลาซาล 55 หน้าโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 2. ซอยบางนา-ตราด 19 ระหว่างแยก 10 กับแยก 12 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 8 จุด ดังนี้ 1.ซอยอุดมสุข 30 2.ซอยลาซาล 24 3.ซอยอุดมสุข 24 4.ซอยอุดมสุข 30 5.ซอยจ่าโสดแยก 16 6.ซอยวัดบางนาใน 7.ซอยสุขุมวิท 103/2 8.ซอยบางนา-ตราด 13 แยก 2

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ จำนวน 3 จุด 1. ซอยลาซาล 24 2. ซอยบางนา-ตราด 23 3. ซอยร่มโพธิ์ ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง 1. ซอยลาซาล 42 2. ซอยบางนา-ตราด 6 3. ซอยสุขุมวิท 66/1

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 :เดือนธันวาคม ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ กรณีสำรวจพบ 8 จุด ดังนี้ 1.ซอยอุดมสุข 42 แยก 10-4 2.ซอยบางนา-ตราด 23 3.ซอยลาซาล 12 4.ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 12/21 5.ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 13/9 6. ปากซอยสุขุมวิท 103/1 7.ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 179 8. ซอยสุขุมวิท 103/1 หน้าบ้านเลขที่ 121 ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน 1555 จำนวน 1 เรื่อง 1 ซอยอุดมสุข 25 หน้าบ้านเลขที่ 908/125

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 416/7 ซอยสุขุมวิท 103/2 2. ซอยอุดมสุข 26 ถนนอุดมสุข 104

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผน 2. ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำตามที่ได้รับแจ้ง และสำรวจพบ - ซอยบางนา-ตราด 23 - ซอยบางนา-ตราด 19 - ซอยวชิรธรรม 28 หน้าบ้านเลขที่ 100

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจในการรับผิดชอบพื้นที่เขตบางนา จำนวน 8 โซน และตั้งกลุ่ม Line “บางนาสุขใจ ไร้คนตกท่อ” ในการรับแจ้งฝาบ่อชำรุดพร้อมจัดทำสารบัญฝาบ่อ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเปลี่ยนฝาบ่อที่ชำรุดในแต่ละโซนพื้นที่ย่อย
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:รับแจ้งเหตุฝาบ่อชำรุดเพิ่มเติมทางกลุ่ม Line หรือศูนย์ 1555 กทม.
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบและประเมินผลการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมฝาบ่อให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดร้อยละ 100
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3222

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3222

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0922

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) การรักษาหรือคงไว้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **