ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่เขตบางนา (Rain บางนา) : 50470000-3225

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายบัวดง คำเมือง 6061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนาอยู่ในกลุ่มกรุงเทพใต้สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตชุมชนเมืองมีพื้นที่ 18.789 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 90,000 คน ซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่ม ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ มีประชาชนสัญจรผ่านจำนวนมากและเป็นโซนที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางเป็นส่วนใหญ่ จึงมีประชาชนอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี จึงทำให้มีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง สำนักงานเขตบางนาจึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบางนา (Rain บางนา) ขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหากมีปัญหาน้ำท่วมขังสามารถไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเป็นการรองรับความเจริญเติบโตของเมืองอย่างเป็นระบบ

50470300/50470300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสื่อสารข้อมูลและแจ้งสถานการณ์ฝน 2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์รวมทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3. เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเร่งด่วนหากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 4. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลดความสูญเสียทรัพย์สิน 5. ลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ กรณีมีน้ำท่วมขังในผิวจราจร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. ลดปัญหาการร้องเรียนในพื้นที่ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็ว โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชบริเวณคลองหลอด กม.2 ช่วงแยกท้ายซอยอุดมสุข 26 2.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ดังนี้ - ซอยบางนา-ตราด 4 - สี่แยกบางนา - ซอยลาซาล 24 - ซอยจ่าโสด 20 - ท้ายซอย - ช่วงโค้งตั้งเครื่องสูบน้ำซอยเพี้ยนพิน - ซอยเพี้ยนพิน (จากปากซอยแยก 20-แยก 24) - ซอยจ่าโสด 21 - ซอยจ่าโสด แยก12 เชื่อมถนนทางรถไฟสายเก่า - ซอยสรรพาวุธ 1 - ซอยโสภณ - สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางนา ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถนนทางรถไฟสายเก่า - สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางนา ดูดเลนบ่อสูบน้ำซอยลาซาล 23 ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำซอยเพี้ยนพิน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำปากซอยเพี้ยนพิน (ข้างโรงเรียนสรรพาวุธวิทยา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชบริเวณคลองหลอด กม. 2 ช่วงท้ายซอยอุดมสุข 26 ,ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 2 และซอยสุขุมวิท 68 2.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุข 26 (แสนสุข 1),ซอยบางนา-ตราด 11

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : "ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำหน้าวัดศรีเอี่ยม จำนวน 12 ตัน 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชบริเวณคูระบายน้ำคู่ขนานถนนเทพรัตน ช่วงแขวงทางหลวงสมุทรปราการ 2.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต ดังนี้ 2.1 ช่วงโค้งก่อนถึงวัดศรีเอี่ยม 2.2 ซอยทองอยู่ 1 2.3 ซอยเพี้ยนพิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำหน้าวัดศรีเอี่ยม จำนวน 10 ตัน 2.ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชบริเวณคูระบายน้ำข้างถนนเทพรัตน 2.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต ดังนี้ 2.1 ซอยจ่าโสดช่วงโค้งเครื่องสูบน้ำ 2.2 ซอยบางนา-ตราด ซอย 6 2.3 ซอยจ่าโสด 24

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวาบริเวณคูระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 21.5 ตัน และดำเนินการจัดเก็บวัชพืชหน้าห้างบิ๊กซี-เซ็นทรัลบางนา 2.ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต ดังนี้ 2.1 ใกล้แยกบางนา บริเวณหน้าเดอะโคส 2.2 ซอยโสภณ หน้าบ้านเลขที่ 85-85/1 2.3 ซอยแบริ่ง 11 3. ดำเนินการตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ดังนี้ 3.1 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยลาซาล 50 3.2 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยลาซาล 24 3.3 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่บ้านเครือวัลย์ 3.4 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณเกาะกลางหน้าบิ๊กซี 3.5 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยลาซาล 46 3.6 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หน้าห้างบิ๊กซี 3.7 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ลาชาล 27 3.8 ตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ซอยเพี้ยนพิน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 7 ถึงถนนเทพรัตน ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต ดังนี้ 1.ซอยอุดมสุข 44 2. ซอยบางนา-ตราด 15 3. ซอยเชลียง 1 แยก 7 4.ซอยเชลียง 1 แยก 17 5.ซอยสันติภูมิ 3 6.ซอยสันติภูมิ 6 7.ซอยอุดมสุข 20 8.ซอยเชลียง 1 แยก 10

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : เดือนมีนาคม ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อการระบายน้ำในท่อระบายน้ำในซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองเคล็ด (จากสุดซอยศรีนครินทร์ 54 ถึงสุดซอยศรีนครินทร์ 58) จำนวน 12 ตัน 2. ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ -โดยจ้างเหมาเอกชน ได้จำนวน 36 ซอย ความยาว 17,685 เมตร -โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 11 ซอย ความยาว 3,375 เมตร 1.ซอยเชลียง 1 แยก 1 2.ซอยเชลียง 1 แยก 5 3.ซอยเชลียง 1 แยก 11 4.ซอยเชลียง 1 แยก 13 5.ซอยเชลียง 1 แยก 15 6.ซอยเชลียง 1 แยก 19 7.ซอยเชลียง 1 แยก 21 8.ซอยเชลียง 1 แยก 2 9.ซอยเชลียง 1 แยก 4 10.ซอยเชลียง 1 แยก 6 11.ซอยเชลียง 1 แยก 8

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในถนน ตรอก ซอย และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม. 3 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ดังนี้ 1.ซอยอุดมสุข 42 แยก 8-4 2. ซอยชุมชนรุ่งสว่าง 3. ซอยหล่อรุ่งสว่าง (จ่าโสด 19) 4. ซอยจ่าโสด 17 5. ซอยจ่าโสด 6. ซอยหาญอนงค์ 7. ซอยชุมชนร่วมใจประเสริฐ 8.ซอยชุมชนพูนสวัสดิ์ 9.ซอยร่วมสามัคคี 10. ซอยร่วมพัฒนา 1 (จ่าโสด 20) 11. ซอยร่วมพัฒนา 2 (จ่าโดส 18) 12. ซอยโปษยานนท์ ล้างท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขต 1.ซอยตรงข้ามโรงเรียนรุ่งเรียนอุปถัมภ์ 2.ซอยเพี้ยนพิน 3.ซอยจ่าโสด 14 4.ซอยเชลียง 1 แยก 3 5.ซอยลาซาล 24 6.ซอยสันติภูมิ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการทำความสะอาดจัดเก็บวัชพืชผักตบชวา และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำในท่อระบายน้ำซอยต่างๆ และคู คลอง ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. คลองหลอด กม. 2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 2 2. คูระบายน้ำ คลองหลอด กม.2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 3. คลองเคล็ด บริเวณซอยบางนา-ตราด 23 ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ดังนี้ 1. ซอยอุดมสุข 56 2. ซอยอุดมสุข 7 3. ซอยบางนา-ตราด 46

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : เดือนธันวาคม ดำเนินการ ดังนี้ จัดเตรียมเครื่องมือ,เครื่องจักร รวมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อถึงฤดูฝนตก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 :เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม Rain บางนา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 จัดทำโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งกลุ่ม RAIN บางนา
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3225

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3225

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0895

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจาก ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย นาที : 90

ผลงานที่ทำได้ นาที : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
15.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **