ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการสำนักงานเขตบางนา : 50470000-3234

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกวิรัศมิ์ นนท์จีรพัส โทร. 6054-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

50470100/50470100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชน/ผู้บริการมีความพึงพอใจในระดับคะแนน 5 คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-18)

100.00

18/8/2563 สำนักงานเขตบางนาได้รับผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตบางนา ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยได้ค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจฯ 4.206

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตบางนา รอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/6/2563 NIDA ได้เข้ามาทอดแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตบางนา รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์และคำนวณผล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 ตามที่กองงานผู้ตรวจกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/4/2563 ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-24)

65.00

24/3/2563 ได้รับผลคะแนนความพึงพอใจของของผู้รับบริการต่อการให้บริการสำนักงานเขตบางนา ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-21)

60.00

21/2/2563 : ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-15)

60.00

15/1/2563 : NIDA เข้ามาทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-23)

5.00

23/12/2562 : ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการฯ กำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : ตามที่กองงานผู้ตรวจราชการกำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : กองงานผู้ตรวจราชการอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการสำนักงานเขตบางนา ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3234

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3234

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0924

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.2060

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.01

100 / 100
3
4.01

100 / 100
4
4.21

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **