ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50470000-3236

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกรจิรัสจ์ ธนะสารโยธิน , น.ส.อลิสา บุญเลิศ โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การลดปริมาณมูลฝอย เป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนาได้ให้ความสำคัญในการคัดแยกมูลฝอย และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการคัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ นำมาทำเป็นขยะหอมหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะย่อยสลายและลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์หลายด้าน เช่น การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ ป้องกันแมลงศัตรูพืช การบำบัดน้ำเสียและกากของเสีย เป็นต้น

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยเศษอาหาร 2.เพื่อส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยเศษอาหารให้เป็นน้ำชีวภาพธรรมชาติ บำบัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเน่าเสียครัวเรือน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร การพาณิชย์ อุตสาหกรรม ตลาดสด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตบางนา มีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน กันยายน 2563 ดังนี้ 1.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดำเนินการวันที่ 18 กันยายน 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.05 ตัน 2.บริเวณชุมชนแบตเตอรี่ ดำเนินการวันที่ 28 กันยายน 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.03 ตัน 3.บริเวณชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ดำเนินการวันที่ 29 กันยายน 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.01 ตัน รวมปริมาณเศษผัก ผลไม้ 0.09 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-24)

85.00

24/8/2563 : ดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 บริเวณศูนย์สาธารณสุข 8 ดำเนินการวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.06 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : ดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ดำเนินการวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนและ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางนาได้ ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 5, 12, 16, 19 และนำมาเทในแปลงนาสาธิต รดน้ำต้นไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโต นำมาเทในบึงในฝันสวรรค์บางนา เพื่อปรับสภาพน้ำ และนำมาเทในคอกปุ๋ยเพื่อเร่งการย่อยสลายดำเนินการวันที่ 6, 13, 20, 27 มิถุนายน 2563 รวม 4 ครั้ง รวมปริมาณเศษผัก ผลไม้ที่ใช้ทำน้ำขยะหอมทั้งสิ้น 0.22 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนและ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางนาได้ ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางนา ได้แก่ นำมาเทในแปลงนาสาธิต รดน้ำต้นไม้ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต นำมาเทในบึงในฝันสวรรค์บางนา เพื่อปรับสภาพน้ำ และนำมาเทในคอกปุ๋ยเพื่อเร่งการย่อยสลาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการ ณ สวนเกษตรเขตบางนา สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 7, 14, 23, 30 พฤษภาคม 2563 รวม 4 ครั้ง รวมปริมาณเศษผัก ผลไม้ที่ใช้ทำน้ำขยะหอมทั้งสิ้น 0.89 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนและ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางนาได้ ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางนา ได้แก่ นำมาเทในแปลงนาสาธิต รดน้ำต้นไม้ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต นำมาเทในบึงในฝันสวรรค์บางนา เพื่อปรับสภาพน้ำ และนำมาเทในคอกปุ๋ยเพื่อเร่งการย่อยสลาย ประจำเดือน เมษายน 2563 ดำเนินการ ณ สวนเกษตรเขตบางนา สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 8, 18, 24, 30 เมษายน 2563 รวม 4 ครั้ง รวมปริมาณเศษผัก ผลไม้ที่ใช้ทำน้ำขยะหอมทั้งสิ้น 0.24 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนและ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางนาได้ ดำเนินการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการ ณ สวนเกษตรเขตบางนา สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 5, 14, 20, 31 มีนาคม 2563 รวม 4 ครั้ง รวมปริมาณเศษผัก ผลไม้ที่ใช้ทำน้ำขยะหอมทั้งสิ้น 0.12 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : ดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1.สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.35 ตัน 2.สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.65 ตัน รวมปริมาณเศษผัก ผลไม้ที่ใช้ทำน้ำขยะหอมทั้งสิ้น 1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : ดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน มกราคม 2563 ดังนี้ 1.สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 15 มกราคม 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.75 ตัน 2.สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 25 มกราคม 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.85 ตัน 3.สำนักงานเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 30 มกราคม 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.075 ตัน 4.สวนเกษตรเขตบางนา ดำเนินการวันที่ 31 มกราคม 2563 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.45 ตัน รวมปริมาณเศษผัก ผลไม้ที่ใช้ทำน้ำขยะหอมทั้งสิ้น 2.125 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1.โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ดำเนินการวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.9 ตัน 2.โรงเรียนวัดบางนาใน ดำเนินการวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.07 ตัน 3.โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ดำเนินการวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.08 ตัน 4.โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ดำเนินการวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.06 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฯ และดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางนานอก ดำเนินการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.6 ตัน 2.โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ดำเนินการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.8 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนสืบราคาวัสดุฯ จากร้านค้า และดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ บริเวณชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตบางนา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสาธิตตามโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3236

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3236

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0888

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.28

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
18.75

100 / 100
4
19.28

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **