ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50470000-3236

สำนักงานเขตบางนา

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางกรจิรัสจ์ ธนะสารโยธิน , น.ส.อลิสา บุญเลิศ โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การลดปริมาณมูลฝอย เป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนาได้ให้ความสำคัญในการคัดแยกมูลฝอย และมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการคัดแยกขยะเศษอาหาร ผัก ผลไม้ นำมาทำเป็นขยะหอมหรือปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะย่อยสลายและลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์หลายด้าน เช่น การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ ป้องกันแมลงศัตรูพืช การบำบัดน้ำเสียและกากของเสีย เป็นต้น

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยเศษอาหาร 2.เพื่อส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยเศษอาหารให้เป็นน้ำชีวภาพธรรมชาติ บำบัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเน่าเสียครัวเรือน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร การพาณิชย์ อุตสาหกรรม ตลาดสด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เขตบางนา มีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1.โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ดำเนินการวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.9 ตัน 2.โรงเรียนวัดบางนาใน ดำเนินการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.07 ตัน 3.โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ ดำเนินการวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.08 ตัน 4.โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ดำเนินการวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.06 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฯ และดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดบางนานอก ดำเนินการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.6 ตัน 2.โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ ดำเนินการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.8 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ ขณะนี้ดำเนินการขั้นตอนสืบราคาวัสดุฯ จากร้านค้า และดำเนินการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ บริเวณชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ (ลิขิต 2) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ปริมาณเศษผัก ผลไม้ ที่ใช้ทำน้ำขยะหอม 0.1 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขตบางนา
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสาธิตตามโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3236

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3236

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0888

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **