ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้วัชพืชและขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตเพื่อนำไปทำปุ๋ย : 50470000-3237

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางกรจิรัสจ์ ธนะสารโยธิน , น.ส.อลิสา บุญเลิศ โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้ตระหนักถึงขยะอินทรีย์จากตลาดสด และกิ่งไม้ใบไม้วัชพืชจากการพัฒนาตามแผนประจำเดือน ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงได้จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ส่งผลให้ขยะอินทรีย์ที่จัดเก็บและนำไปกำจัดมีปริมาณลดลง

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะต้องนำไปกำจัด 2.เพื่อเป็นการลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย 3.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป 4.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะอินทรีย์ 5.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ไว้ใช้เอง

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-24)

85.00

24/8/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 520.63 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 538.83 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 513.82 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 502.63 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน เมษายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 500.52 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน มีนาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 502.03 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 491.05 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน มกราคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 493.84 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 499.19 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 484.45 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : ดำเนินการคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้และพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่เขตบางนา พร้อมดำเนินการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในอาคารสำนักงานเขต เพื่อนำมารวมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในพื้นที่เขตบางนา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์รวม 487.62 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศฯ เพื่อรณรงค์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้ฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3237

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3237

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0888

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
18.75

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **