ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ : 50470000-3238

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกรจิรัสจ์ ธนะสารโยธิน , น.ส.อลิสา บุญเลิศ โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และลดปัญาด้านสิ่งแวดล้อม

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อบริหารและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กันยายน 2563 ดังนี้ วันที่ 13 กันยายน 2563 บริเวณหมู่บ้านลาซาลเพลส ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.75 ตัน วันที่ 27 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนรุ่งเรือง ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.6 ตัน รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.35 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-24)

85.00

24/8/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดังนี้ วันที่ 9 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนกลางนา และชุมชนพูนสวัสดิ์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.8 ตัน วันที่ 30 สิงหาคม 2563 บริเวณชุมชนจัดสรรยาสูบ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.7 ตัน รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 5.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดังนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนพึ่งทรัพย์ และชุมชนหมู่บ้านแสนสุข ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3.9 ตัน วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนถาวรนิเวศน์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3.1 ตัน รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดังนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนทิมเรืองเวช ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 14 มิถุนายน 2563 บริเวณชุมชนวงศ์สวัสดิ์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.1 ตัน รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดังนี้ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 บริเวณหมู่บ้านรังสิยา ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.3 ตัน วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 บริเวณชุมชนวงศ์สวัสดิ์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.7 ตัน รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน เมษายน 2563 ดังนี้ วันที่ 12 เมษายน 2563 บริเวณนิติบุคคลอาคารชุดเคหะบางนา2 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.7 ตัน วันที่ 19 เมษายน 2563 บริเวณบ้านพักองค์การแบตเตอรี่ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 0.9 ตัน รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 3.6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดังนี้ วันที่ 22 มีนาคม 2563 บริเวณชุมชนมหาสิน ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 29 มีนาคม 2563 บริเวณชุมชนข้างโรงงานธานินทร์ และชุมชนตรงข้ามโรงงานธานินทร์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.2 ตัน รวมปริมาณขยะทั้งสิ้น 3.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณชุมชนทองใบ และชุมชนวรรณทอง ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.1 ตัน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณหมู่บ้านศานติ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 1.3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-28)

35.00

28/1/2563 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน มกราคม 2563 ดังนี้ วันที่ 12 มกราคม 2563 บริเวณหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 19 มกราคม 2563 บริเวณชุมชนเชลียง 1 และชุมชนสยามคอนโด 2 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.9 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 บริเวณชุมชนรุ่งสว่าง และชุมชนบัวเกิด ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.4 ตัน วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านแสนสุข และชุมชนพึ่งทรัพย์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชุมชนหลังบ้านมุฑิตาและชุมชนวัดบางนานอก ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 5.76 ตัน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บริเวณหมู่บ้านแฮปปี้แลนด์และชุมชนเรวัติ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าและชุมชนกุศลศิลป์ ถนนสรรพาวุธ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 27 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศฯ เพื่อประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0888

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.2800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
18.75

100 / 100
4
19.28

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **