ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ : 50470000-3238

สำนักงานเขตบางนา

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางกรจิรัสจ์ ธนะสารโยธิน , น.ส.อลิสา บุญเลิศ โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางนามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และลดปัญาด้านสิ่งแวดล้อม

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนองนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อบริหารและสนับสนุนให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ยิ่งขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 20

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2562 บริเวณชุมชนรุ่งสว่าง และชุมชนบัวเกิด ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.4 ตัน วันที่ 15 ธันวาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านแสนสุข และชุมชนพึ่งทรัพย์ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 บริเวณชุมชนหลังบ้านมุฑิตาและชุมชนวัดบางนานอก ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 5.76 ตัน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 บริเวณหมู่บ้านแฮปปี้แลนด์และชุมชนเรวัติ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 4.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บมูลฝอยชิ้นใหญ่ของเหลือใช้และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่าและชุมชนกุศลศิลป์ ถนนสรรพาวุธ ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 2.5 ตัน วันที่ 27 ตุลาคม 2562 บริเวณหมู่บ้านมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 ได้ปริมาณขยะทั้งสิ้น 3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศฯ เพื่อประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3238

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3238

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0888

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **