ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตบางนา : 50470000-3240

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.สุภาพร ชูแก้ว 6069-6070

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้จัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี บำรุงท้องที่ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับได้ใช้บังคับมานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รัฐจึงพิจารณายกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับและบังคับใช้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขตบางนาจึงมีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเขตบางนามีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร มีที่ดินรายแปลง 31,539 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 69,764 หลัง ฝ่ายรายได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดเก็บภาษีในพื้นที่เขตบางนา มีประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด และสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556 – 2575) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.4 การคลังและงบประมาณ เป้าหมายที่ 7.4.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เห็นควรจัดทำโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตบางนา ขึ้น

50470500/50470500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตบางนา ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 2.2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตบางนา อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 2.3 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตบางนา ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 3.2 สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตบางนาถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 3.3 สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งการประเมินและเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจ้งการประเมินภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-28)

70.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล เพื่อจัดทำประกาศบัญชีให้ผู้เสียภาษีทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและนำข้อมูลที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

2019-12-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีพร้อมทั้งปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-01)

10.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและนำข้อมูลที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขรายการตามที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีร้องขอ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แจ้งการประเมิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รับอุทธรณ์ภาษี
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ตรวจสอบการชำระภาษีและแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ดำเนินคดี ฟ้อง ยึด อายัด
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดส่งข้อมูลรายงานให้สำนักการคลัง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3240

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3240

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0893

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ - ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี (ผลลัพธ์) - ร้อยละของการบังคับภาษี (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **