ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางนา : 50470000-3241

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพันธ์ทิพา ศรีไทย โทร. 6054-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นหรือสำคัญของสำนักงานเขต เพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

50470100/50470100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. พัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่ สยป. กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 2. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2. มีฐานข้อมูลของสำนักงานเขตอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล 3. มีการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดย 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ปรับปรุงข้อมูลดังนี้ - ข้อมูลวินมอเตอร์ไซต์ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 - ข้อมูลชักลากขยะมูลฝอย ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 - ข้อมูล Com_Library ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 - ข้อมูล Sport ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 - ข้อมูล Subdist ปรับปรุงเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 - ข้อมูลอาคาร ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 2. ข้อมูลผ่านโปรแกรม District Catalog ปรับปรุงข้อมูลดังนี้ - ข้อมูลสถาบันการศึกษาในระบบ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 - ข้อมูลโรงพยาบาล ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 - ข้อมูลจำนวนเตียง ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : ปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ประกอบด้วย - ข้อมูลอาคาร, Sport, Library และข้อมูลชักลากขยะ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 - ข้อมูลรายแขวง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 หมายเหตุ ช้อมูลวินมอเตอร์ไซต์มีการประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างนรอผู้ขับขี่ทำป้ายเหลืองให้เรียบร้อย จึงสามารถแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจุบันได้ ปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรม District Catalog" เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล "เชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 และผ่านโปรแกรม District Catalog" เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : - นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ครบเรียบร้อยทั้ง 22 คารางภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 - นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรม District Catalog เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/5/2563 : ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 พร้อมแจ้งผลดำเนินการให้ สยป. ทราบตามหนังสือ กท 8401/2373 ลว. 28 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตามรายการที่ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : ดำเนินการจัดทำแบบ สยป. 4.1 (2) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจชองสำนักงานเขต และแบบ สยป. 4.1 (4) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต พร้อมปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และจัดส่งแบบดังกล่าวให้ สยป. เรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ กท 8401/932 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาภารกิจหลักจาก สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : นำข้อมูลตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก เพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : ดำเนินการพิจารณาเลือกข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางนาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่ง สยป.
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3241

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3241

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0925

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **