ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50470000-3246

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.จินตนา อร่ามเมือง, นายคงพล ตั้งนิตยวงศ์, นายเผ่าพันธุ์ เชื้อบ้านไร่ โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) 2.เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการควบคุมการเพิ่มของปริมาณมูลฝอยอันตราย และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ขยะอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี) ร้อยละ 15

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 0.68 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-24)

85.00

24/8/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.2 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.19 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.19 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 0.51 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 1.79 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-28)

50.00

28/3/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มีนาคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 6.27 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 :ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.41 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2563 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.46 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.32 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.29 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตรายรวมทั้งสิ้น 2.4 ตัน และรายงานผลผ่านระบบ Google Drive ส่งสำนักสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3246

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3246

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0888

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.28

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
18.75

100 / 100
4
19.28

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **