ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา : 50470000-3249

สำนักงานเขตบางนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสราวุธ เกษสุวรรณ โทร.6072

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางนา มีบึงรับน้ำขนาดใหญ่ด้านหลังสำนักงานเขตบางนา มีเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ มีพื้นที่โดยรอบบึงประมาณ 2.25 ไร่ จึงจัดทำโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบให้มีความสวยงาม ไม่ให้มีขยะมูลฝอยและวัชพืช พื้นที่ว่างโดยรอบบึงปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการ ให้แก่ประชาชนโดยรอบและผู้มาใช้บริการที่สำนักงานเขตบางนา

50470600/50470600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึงไม่ให้มีขยะมูลฝอยและวัชพืช 2.เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการ ของข้าราชการและลูกจ้างทั้งภายในศูนย์ราชการเขตบางนาในอนาคตและหน่วยงานภายนอก รวมถึงชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและประชาชนทั่วไป 3.เพื่อพัฒนาสภาแวดล้อมภายในบึงและพื้นที่โดยรอบบึงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 สำหรับนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขตบางนา และประชาชนผู้สนใจ 4.เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะและประเพณีไทย เช่น งานวันลอยกระทง

เป้าหมายของโครงการ

1. บึงรับน้ำและพื้นที่โดยรอบบึงทั้งหมด 11 ไร่ ไม่มีขยะมูลฝอยและวัชพืช ร้อยละ 100 2. คุณภาพน้ำในบึงรับน้ำดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนดำเนินโครงการ 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน-การปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ 100 4. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางนาเพิ่มขึ้น 1 แห่ง 5. จำนวนจุด Check-in 2 จุด 5.1 จุด Check-in เชิงอัตลักษณ์ของบึงรับน้ำหลังสำนักงานเขตบางนา (ประวัติความเป็นมาของบึง) 1 จุด 5.2 จุด Check-in สวนเกษตรในพื้นที่สำนักงานเขตบางนา 1 จุด 6. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 จำนวน 500 คน/ปี 7. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี ร้อยละ 100 8. มีคู่มือการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วม 1 ฉบับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง และได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 เพิ่มอีก 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 1 ครั้ง และเดือนสิงหาคม 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (1ต.ค.62-30ก.ย.63) 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง และได้ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 เพิ่มอีก 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม 1 ครั้ง และเดือนสิงหาคม 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (1ต.ค.62-30ก.ย.63)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 9 : การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและตรวจเช็คระบบไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณโดยรอบบึงและกังหันน้ำชัยพัฒนาหรือเครื่องเติมออกซิเจนใต้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังนี้ 3.1 สนับสนุนกังหันน้ำชัยพัฒนา 3.2 สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดตั้งในบริเวณโดยรอบบึง 3.3 สนับสนุนไม้ยืนต้นเพื่อทำแนวพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ป้องกันอันตรายและผลกระทบทางมลพิษ ฝุ่นละออง เสียงที่อาจเกิดขึ้นจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ใกล้สำนักงานเขตบางนา และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยปรับภูมิทัศน์โดยรอบบึง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะต่อมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3, 4, 7 และ 11 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ทุกภาคส่วน รวมไปถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้บางจากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-22)

65.00

22/5/2563 : ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างรวดเร็ว รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในระยะต่อมา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3, 4, 7 และ 11 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ทุกภาคส่วน รวมไปถึงบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้บางจากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ 8 ตามแผนที่กำหนดไว้ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 : สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ มาขุดลอกบึงร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 8 : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7.1 มีส่วนร่วมในกังหันน้ำชัยพัฒนาหรือเครื่องเติมออกซิเจนใต้น้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.2 มีส่วนร่วมในอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อติดตั้งในบริเวณโดยรอบบึง 7.3 มีส่วนร่วมในไม้ยืนต้นเพื่อทำแนวพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ป้องกันอันตรายหรือผลกระทบทางมลพิษ/ฝุ่นละออง/เสียงที่อาจเกิดขึ้นจาก โรงกลั่นน้ำมันบางจากใกล้สำนักงานเขตบางนา และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยปรับภูมิทัศน์โดยรอบบึง 8.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-27)

55.00

27/3/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 : สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ มาขุดลอกบึงร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 : สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ มาขุดลอกบึงร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-28)

45.00

28/1/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 : สำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ มาขุดลอกบึงร่วมกับฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-25)

40.00

25/12/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 11 : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนามีส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ฯ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงสัตว์ เผาถ่าน ทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ฯลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-28)

35.00

28/11/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 : สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางนา ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเพื่อปิดรอยรั่วและตรวจสอบคุณภาพของน้ำในบึง 2.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 3.ดำเนินการกิจกรรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 6.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-01)

30.00

1/11/2562 : ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.สำรวจพื้นที่ 2.ประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบการ สถานศึกษา ในพื้นที่เขตบางนา เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น เสนอแนวความคิดเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำและดำเนินการในโครงการบึงในฝัน สวรรค์บางนา 3.เสนอขออนุมัติโครงการ 4.ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 : สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางนา ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเพื่อปิดรอยรั่วและตรวจสอบคุณภาพของน้ำในบึง 5.ดำเนินการกิจกรรมที่ 3 : ชุมชนโดยรอบบึง มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในพื้นที่โดยรอบบึง เดือนละ 1 ครั้ง 6.ดำเนินการกิจกรมที่ 4 : สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระโขนง มีส่วนร่วมในการส่งบุคลากรผู้บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะมาพัฒนาทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชในบึง เดือนละ 1 ครั้ง 7.ดำเนินการกิจกรรมที่ 5 : สำนักสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบบึงและสนับสนุนพันธุ์ไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง 8.ดำเนินการกิจกรรมที่ 6 : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของบึงและพื้นที่โดยรอบบึง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่เขตบางนาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่เขตบางนา 9.ดำเนินการกิจกรรมที่ 7 : โรงเรียนอรรถวิทย์ มีส่วนร่วมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึง เดือน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือทุกภาคส่วน
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 3
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01
สิ้นสุด :2019-09-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการฯ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3249

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3249

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0923

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปี 2563 (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **