ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในคู คลอง ในพื้นที่เขตบางนา : 50470000-3292

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายบัวดง คำเมือง 6061

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา มีพื้นที่ประมาณ 18.789 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้น มีอาคารสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทั้งอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ ฯลฯ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการระบายน้ำผ่านคู คลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

50470300/50470300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเป็นการเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง อันเนื่องมาจากน้ำฝนและน้ำทะเลหนุนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนที่อยู่อาศัย และสัญจรไป-มา 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของน้ำให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 2.3 เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียอันเกิดจากวัชพืชต่าง ๆ

เป้าหมายของโครงการ

ใช้แรงงานเขตเข้าดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ทำความสะอาดคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลจำนวน 2 คลอง 4 คู ระยะทาง 6,073 เมตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : เดือนกุมภาพันธุ์ 2564 ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคูระบายน้ำท้ายซอยสุขุมวิท 68 จำนวน 17 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

25/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวาบริเวณคลองหลอด กม. 3 ช่วงถนนเทพรัตนถึงคลองบางนา จำนวน 33 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-22)

25.00

22/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม.2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 2 จำนวน 7.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการเก็บกำจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม.2 ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 2 จำนวน 10 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 :เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการจัดทำแผนเสนอผู้บริหารอนุมัติ และดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณคลองหลอด กม.2 (ช่วงซอยอุดมสุข 42 แยก 2) จำนวน 17.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินการโครงการ
:85%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รวบรวมและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3292

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3292

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0942

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก

ค่าเป้าหมาย นาที : 120

ผลงานที่ทำได้ นาที : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(นาที)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **