ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50480000-3358

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางกานดา อันชูฤทธิ์ โทร. 5523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

50480500/50480500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับแจ้งการประเมินภาษีครบทุกราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีได้รับแจ้งประเมินภาษีครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6 , ภ.ด.ส.7 , ภ.ด.ส.8) ให้แก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 9,261 ราย หมายเหตุ จำนวนผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีทั้งหมด 9,261 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-29)

60.00

ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 1. ส่งแบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้ผู้เสียภาษีรับทราบ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้รับประชาชนที่มายื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่ประชาชนมาขอแก้ไข พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax) 3. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-26)

60.00

ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax) และจัดทำประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อแจ้งให้แก่ผู้เสียภาษีได้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเห็นว่าบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไข ภายใน 15 วัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากโครงสร้างและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ในสำนักงานเขตไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ประกอบกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตทวีวัฒนามีเป็นจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ และระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งวิธีการคำนวณค่าภาษีก็มีความซับซ้อนและยุ่งยากกว่าเดิม มีทั้งการหักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างและการคำนวณตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-21)

60.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากโครงสร้างและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ในสำนักงานเขตไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ประกอบกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตทวีวัฒนามีเป็นจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ และระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งวิธีการคำนวณค่าภาษีก็มีความซับซ้อนและยุ่งยากกว่าเดิม มีทั้งการหักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างและการคำนวณตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 10 มี.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย แขวงศาลาธรรมสพน์ วันที่ 13 มี.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร.ร.สาทิตกรุงเทพธนบุรี ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา วันที่ 20 มี.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สวนอาหารบ้านน้ำเคียงดิน วันที่ 23 มี.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ถ.บรมราชชนนี (ขาออก)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 3 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.กาญจนาภิเษก วันที่ 5 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.กาญจนาภิเษก วันที่ 14 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.บรมฯ 105 วันที่ 20 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาฯ วันที่ 21 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 วันที่ 24 ก.พ.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร.ร.เพลินพัฒนา ถ.พุทธมณฑลสาย 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-24)

55.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 2 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 วันที่ 6 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ขนส่งสาย 3 วันที่ 8 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 วันที่ 13 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.ศาลาธรรมสพน์ วันที่ 16 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 วันที่ 20 ม.ค. 63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ถ.กาญจนาภิเษก วันที่ 23 ม.ค.63 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ขนส่ง LSR ถ.พุทธมณฑลสาย 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-24)

45.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ วันที่ 2 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดกรีนวิลล์ ถ.พุทธมณฑลสาย 2 วันที่ 6 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนา 24 วันที่ 11 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ร่วมเกื้อ ถ.ทวีวัฒนา วันที่ 13 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้างเดอะพาชิโอ้ ถ.บรมราชชนนี วันที่ 17 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ซ.22 วันที่ 20 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 2 วันที่ 23 ธ.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ ถ.เลียบคลองทีวัฒนา จัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-22)

40.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ วันที่ 1 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.บรมราชชนนี วันที่ 6 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.ทวีวัฒนา และ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 วันที่ 8 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.บรมราชชนนี วันที่ 12 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.ทวีวัฒนา ซ.9 และม.สินพัฒนาธานี วันที่ 14 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.บรมราชชนนี วันที่ 18 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.พุทธมณฑลสาย 3 วันที่ 20 พ.ย.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดเวิลมาร์เก็ต ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.62 – 30 พ.ย.62 จัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ วันที่ 1-10 ต.ค.62 จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน วันที่ 2 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก วันที่ 3 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.บรมราชชนนี วันที่ 4 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.พุทธมณฑลสาย 2 และสาย 3 วันที่ 7 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ร่วมเกื้อ และถ.บรมราชชนนีขาเข้า วันที่ 8 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.เลียบคลองเนินทราย วันที่ 9 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต วันที่ 11 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ,ขนส่งสาย 2 และสาย 3 วันที่ 15 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา วันที่ 16 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ร่วมเกื้อ วันที่ 18 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ซ.33 วันที่ 21 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถ.อุทยาน วันที่ 22 ต.ค.62 ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.ศรีมณฑล ถ.ทวีวัฒนา-กาญจนา 24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดทำประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อยืนยันความถูกต้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ส่งใบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของกรรมสิทธิ์
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3358

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3358

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0796

ตัวชี้วัด : 10.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **