ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50480000-3359

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางกานดา อันชูฤทธิ์ โทร. 5523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

50480500/50480500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป้าหมายของโครงการ

1. ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ตามที่กฎหมายกำหนดได้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-14)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-08-31)

27.00

ด้วยมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษี จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 และขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือเตือน ผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกันยายน 2563 เป็นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-07-31)

27.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.6 , ภ.ด.ส.7 , ภ.ด.ส.8) ให้แก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 8,337 ราย หมายเหตุ จำนวนผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีทั้งหมด 8,337 ราย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากโครงสร้างและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ในสำนักงานเขตไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ประกอบกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตทวีวัฒนามีเป็นจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ และระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งวิธีการคำนวณค่าภาษีก็มีความซับซ้อนและยุ่งยากกว่าเดิม มีทั้งการหักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างและการคำนวณตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-06-29)

27.00

ด้วยมีการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้แจ้งการประเมินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 ดังนั้น การบังคับภาษีจะเริ่มกระบวนการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-05-26)

27.00

ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax) และจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีได้ตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเห็นว่าบัญชีรายการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากโครงสร้างและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ในสำนักงานเขตไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ประกอบกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตทวีวัฒนามีเป็นจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ และระบบสารสนเทศที่จะนำมาใช้ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งวิธีการคำนวณค่าภาษีก็มีความซับซ้อนและยุ่งยากกว่าเดิม มีทั้งการหักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างและการคำนวณตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-04-21)

27.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมนำข้อมูลมาลงในระบบ Properties Tax (PTax)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากโครงสร้างและอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ในสำนักงานเขตไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายใหม่ ประกอบกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตทวีวัฒนามีเป็นจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่มีอยู่ และระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งวิธีการคำนวณค่าภาษีก็มีความซับซ้อนและยุ่งยากกว่าเดิม มีทั้งการหักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างและการคำนวณตามสัดส่วนของการใช้ประโยชน์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-03-25)

27.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกประชาสัมพันธ์ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-24)

27.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ และจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมบัญชีข้อมูลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำประกาศต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีมาชำระภายใน เม.ย.63
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีลูกหนี้ภาษี
:30%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือเตือน
:30%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งลูกหนี้ค้างชำระให้สำนักงานที่ดินภายใน ต.ค.63
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3359

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3359

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0797

ตัวชี้วัด : 10.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **