ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ (ศูนย์ 1555) (มิติที่ 3.1) : 50480000-3362

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวแพรสีดา เจริญยิ่ง โทร. 5509

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่มีมาถึงกรุงเทพมหานคร ที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) นั้น เป็นสิ่งที่หน่วยงานมีหน้าที่จัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ เพื่อแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ

50480100/50480100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการตาม พรบ. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ พรก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เป้าหมายของโครงการ

1) ตอบรับเรื่องร้องเรียนจากระบบภายใน 1 วันและแจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วันทำการ 2) เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข **เป้าหมายเสริม** - การรายงานผลกรณีดำเนินการไม่เสร็จภายใน 3 วัน ให้รายงานทุกวันที่ 15 และ 30 จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ - การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารหน่วยงานและกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานครทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนกรกฎาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 56 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนมิถุนายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 60 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนพฤษภาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 68 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนเมษายน 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 72 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/04/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนมีนาคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 69 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

2020-3-23 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 39 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนมกราคม 2563 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนธันวาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 54 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนพฤศจิกายน 2562 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 50 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอน เดือนตุลาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 45 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขครบถ้วนทุกเรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ 1555 ตามขั้นตอน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3362

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3362

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0801

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **