ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ : 50480000-3383

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศรายุธ เหมือนโพธิ์ โทร.5524

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหา ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่ต่ำมาก จึงได้จัดทำกิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยก่อสร้าง มูลฝอยเศษไม้ มูลฝอยเศษยาง เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนจากแหล่งกำเนิด เป็นการช่วยลดปริมาณขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

50480600/50480600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้ประชาชน มีการคัดแยกมูลฝอย 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 3. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการคัดแยกมูลฝอย แล้วสามารถนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตามคุณสมบัติของมูลฝอย เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/07/2563 : กรกฎาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,000 ตัน - ค่าเป้าหมาย 31.72 ตัน/วัน - ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100 - ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/06/2563 : มิถุนายน 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 530 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,035 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/05/2563 : พฤษภาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 550 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 550 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,105 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เมษายน 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,005 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 600 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 600 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,250 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 500 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 6 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,006 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563 - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 545 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 500 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,053 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 552 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1.5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 1,073.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน - การรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิลในพื้นที่เขตทวีวัฒนา(การจัดการมูลฝอยแยกประเภท) จำนวน 520 ตัน - การนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 270 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 0.5 ตัน - รวมทั้งสิ้น 790.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน - การสำรวจร้านรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล(ร้านรับซื้อของเก่า) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 200 ตัน - การสำรวจการนำเศษวัสดุก่อสร้างมาถมที่ จำนวน 5 ตัน - การนำเศษไม้ เศษยาง กลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ตัน - รวมทั้งสิ้น 206 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดเขียนโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0785

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
22.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **