ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50480000-3388

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางธันญ์วริน เปรมสินรัตนชัย โทร.5529

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกปีที่ผ่านมาพบว่าคะแนนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน

50480700/50480700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาที่สำคัญที่ใช้เป็นหลักในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้มใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 215 โรงเรียน 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 54 โรงเรียน 3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 4 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-21)

100.00

21/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน จัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนทุกคน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการสอนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการในวันทำการ โดยดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 โรงเรียน จัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนทุกคน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระ3การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการสอนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการในวันทำการ โดยดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม โรงเรียนได้เบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ดังนี้ โรงเรียนคลองต้นไทร 8,380 บาท โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 20,850 บาท โรงเรียนคลองบางพรหม 8,360 บาท โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ 8,400 บาท โรงเรียนวัดปุรณาวาส 26,460 บาท โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 46,200 บาท โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 84,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 202,650 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-23)

40.00

23/1/2563 :ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และได้จัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนดังนี้ 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 โรงเรียน จัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนทุกคน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการสอนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการในวันทำการ โดยดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 โรงเรียน จัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนทุกคน ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระ3การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดำเนินการสอนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการในวันทำการ โดยดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนิการตามแผนงาน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3388

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3388

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0795

ตัวชี้วัด : 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.6300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
66.63

100 / 100
4
66.63

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **