ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50480000-3407

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.มาลินี ประหยัดทรัพย์ โทร. 5524

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดวิสัยทัศน์ ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหานครแห่งเอเชีย ในปี พ.ศ. 2575 ซึ่งในด้านที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย กำหนดให้เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรชาวกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท้องถนนเพื่อความสวยงาม เพื่อให้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษเพิ่มมากขึ้น สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีการปลูกเพิ่มเติมในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงาม จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ดอก-ไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางและทางเท้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่นแก่ผู้อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน

50480600/50480600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและทางเท้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 ให้เรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าถนนทวีวัฒนา ให้เรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น 3. เพื่อให้สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและทางเท้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนาด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด 2. พื้นที่เขตทวีวัฒนามีความเรียบร้อย สวยงามและร่มรื่น 3. ช่วยลดมลพิษทางอากาศและช่วยลดภาวะโลกร้อน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/4/2563 :เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและร่มรื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและทางเท้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนาด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ภายในวงเงิน 2,100,000.- บาท รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้ โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็คทรอนิกส์ (ebidding) ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและร่มรื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางและทางเท้าถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนาด้วยการปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามรูปแบบที่กำหนด ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามเป้าหมายตามที่กำหนด คิดเป็น ร้อยละ 100 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-31)

90.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีนาคม 2563 : โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท -ดำเนินการส่งมอบไม้ดอก ไม้ประดับ ตามสัญญาซื้อขาย และอยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯ (ต้นบานบุรี ต้นเฟื่องฟ้า ต้นเฟื่องฟ้าด่าง) เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวงเงิน 2,100,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กุมภาพันธ์ 2563 : โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท -อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบตามสัญญาซื้อขาย - อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ฯ (ต้นบานบุรี ต้นมะฮอกกานี ต้นอินทนิล) เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มกราคม 2563 : โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท - อยู่ระหว่างลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวดตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและดำเนินการขอความเห็นชอบงบประมาณของโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0792

ตัวชี้วัด : 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 104.1500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
104.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **