ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในคู คลองพื้นที่เขตทวีวัฒนา : 50480000-3409

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพักอาศัย มีคู คลองที่สำนักงานเขตทวีวัฒนารับผิดชอบจำนวน 19 คลอง ซึ่งคลองส่วนใหญ่นอกจากระบายน้ำแล้วยังใช้เป็นทางสัญจรคมนาคมขนส่งสินค้าทางเกษตรและใช้ทั้งอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการกำจัดขยะและวัชพืชที่มีเป็นจำนวนมาก จึงต้องดำเนินการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเป็นการดูแลรักษาคู คลองให้สะอาดลดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำไหลสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเกิดความสวยงาม

50480300/50480300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คู คลอง ปราศจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ 2. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและรักษาคุณภาพน้ำในคู คลอง 4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมรักษาคู คลอง ให้สะอาดและสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

1. การขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 19 คลอง ดำเนินการ 3 รอบ รอบที่ 1 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 รอบที่ 2 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และรอบที่ 3 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 (โดยรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นการรักษาสภาพคลองที่ดำเนินการแล้วไม่ให้มีขยะและวัชพืชอีก) โดยมีรายชื่อคลองดังนี้ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล 5. คลองบางน้อย 6. คลองบางพรม 7. คลองบางกระทึก 8. คลองบ้านไทร 9. คลองปทุม 10. คลองผู้ใหญ่ 11. คลองยายโมง 12. คลองยายหนอม 13. คลองแยกคลองบางน้อย 14. คลองลัดนิ่มไสว 15. คลองศรีศุภผล 16. คลองใหม่ 17. คลองแยกคลองบางไผ่ 18. คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์ 19. ลำรางสาธารณประโยชน์ 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 5 คลอง คือ 1. คลองศรีศุภผล 2. คลองใหม่ 3. คลองแยกคลองบางไผ่ 4. คลองลำน้ำสวนทวีวนารมย์ 5. ลำรางสาธารณประโยชน์ - กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ 1. พัฒนาคลองนา สรุป ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 แล้วเสร็จ จำนวน 19 คลอง เป็นไปตามแผนกำหนด ดังนี้ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล 5. คลองบางน้อย 6. คลองบางพรม 7. คลองบางกระทึก 8. คลองบ้านไทร 9. คลองปทุม 10. คลองผู้ใหญ่ 11. คลองยายโมง 12. คลองยายหนอม 13. คลองแยกคลองบางน้อย 14. คลองลัดนิ่มไสว 15. คลองศรีศุภผล 16. คลองใหม่ 17. คลองแยกคลองบางไผ่ 18. คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์ 19. ลำรางสาธารณประโยชน์ - กิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ครั้ง เป็นไปตามแผนกำหนด ดังนี้ 1. พัฒนาคลองผู้ใหญ่ 2. พัฒนาคลองยายหนอม 3. พัฒนาลำกระโดงสาธารณะซอยศาลาธรรมสพน์ 25 4. พัฒนาชุมชนคลองบางพรม 5. พัฒนาคลองนา ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-28)

96.00

28/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 5 คลอง คือ 1. คลองผู้ใหญ่ 2. คลองยายโมง 3. คลองยายหนอม 4. คลองแยกคลองบางน้อย 5. คลองลัดนิ่มไสว สรุป ต.ค. 2562 – ส.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จ รอบที่ 3 จำนวน 14 คลอง - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง สรุป ต.ค. 2562 – ส.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-07-30)

92.00

30/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 5 คลอง คือ 1. คลองบางน้อย 2. คลองบางพรม 3. คลองบางกระทึก 4. คลองบ้านไทร 5. คลองปทุม สรุป ต.ค. 2562 – ก.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จ รอบที่ 3 จำนวน 9 คลอง - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง พัฒนาคลองนา เวลา 09.00 น. สรุป ต.ค. 2562 – ก.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-06-26)

88.00

26/6/2563 : จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3 จำนวน 4 คลอง คือ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล สรุป ต.ค. 2562 – มิ.ย. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จ รอบที่ 3 จำนวน 4 คลอง - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง สรุป ต.ค. 2562 – มิ.ย. 2563 จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-26)

85.00

26/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 7 คลอง คือ 1. คลองแยกคลองบางน้อย 2. คลองลัดนิ่มไสว 3. คลองศรีศุภผล 4. คลองใหม่ 5. คลองแยกคลองบางไผ่ 6. คลองลำน้ำสวนทวีวนารมย์ 7. ลำรางสาธารณประโยชน์ปลายซอยศาลาธรรมสพน์ 25 สรุป ต.ค. 2562 – พ.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 และรอบที่ 2 แล้วเสร็จ จำนวน 19 คลอง - เดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุป ต.ค. 2562 – พ.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-27)

80.00

27/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 3 คลอง คือ 1. คลองผู้ใหญ่ 2. คลองยายโมง 3. คลองยายหนอม สรุป ต.ค. 2562 – เม.ย. 2563 จัดเก็บรอบที่ 2 จำนวน 12 คลอง - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง สรุป ต.ค. 2562 – เม.ย. 2563 จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-03-27)

77.00

27/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 4 คลอง คือ 1. คลองบางพรม 2. คลองบางกระทึก 3. คลองบ้านไทร 4. คลองปทุม สรุป ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 2 จำนวน 9 คลอง - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง - ชุมชนคลองบางพรม วันที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. สรุป ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-02-27)

74.00

27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2 จำนวน 5 คลอง คือ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล 5. คลองบางน้อย สรุป ต.ค. 2562 – ก.พ. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 แล้วเสร็จตามแผน รอบที่ 2 จำนวน 5 คลอง จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง สรุป ต.ค. 2562 – ก.พ. 2563 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-28)

70.00

28/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 จำนวน 5 คลอง คือ 1. คลองศรีศุภผล 2. คลองใหม่ 3. คลองแยกคลองบางไผ่ 4. คลองลำน้ำสวนทวีวนารมย์ 5. ลำรางสาธารณประโยชน์ สรุป ต.ค. 2562 – ม.ค. 2563 จัดเก็บรอบที่ 1 รวม 19 คลอง แล้วเสร็จตามแผน จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน - ครั้ง สรุป ต.ค. 2562 – ม.ค. 2563 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2019-12-27)

57.00

27/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 จำนวน 5 คลอง คือ 1. คลองผู้ใหญ่ 2. คลองยายโมง 3. คลองยายหนอม 4. คลองแยกคลองบางน้อย 5. คลองลัดนิ่มไสว สรุป ต.ค. – ธ.ค. 2562 จัดเก็บรอบที่ 1 รวม 14 คลอง จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง - พัฒนาลำกระโดงสาธารณะซอยศาลาธรรมสพน์ 25 พิธีเปิดบริเวณที่ว่างปลายซอยศาลาธรรมสพน์ 25 เวลา 09.00 น. สรุป ต.ค. – ธ.ค. 2562 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2019-11-27)

53.00

27/11/2562 : จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 จำนวน 4 คลอง คือ 1. คลองบางพรม 2. คลองบางกระทึก 3. คลองบ้านไทร 4. คลองปทุม สรุป ต.ค. – พ.ย. 2562 จัดเก็บรอบที่ 1 รวม 9 คลอง จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง - พัฒนาคลองยายหนอม พิธีเปิดบริเวณที่พักสงฆ์วัดศาลาธรรม วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. สรุป ต.ค. - พ.ย. 2562 จัดกิจกรรม รวม 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-10-28)

33.00

28/10/2562 : - สำรวจคู คลอง ที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาขยะและที่ต้องขุดลอก - จัดทำโครงการและแผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 19 คลอง ดำเนินการ 3 รอบ รอบที่ 1 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 รอบที่ 2 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 และรอบที่ 3 ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 (โดยรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นการรักษาสภาพคลองที่ดำเนินการแล้วไม่ให้มีขยะและวัชพืชอีก) โดยมีรายชื่อคลองดังนี้ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล 5. คลองบางน้อย 6. คลองบางพรม 7. คลองบางกระทึก 8. คลองบ้านไทร 9. คลองปทุม 10. คลองผู้ใหญ่ 11. คลองยายโมง 12. คลองยายหนอม 13. คลองแยกคลองบางน้อย 14. คลองลัดนิ่มไสว 15. คลองศรีศุภผล 16. คลองใหม่ 17. คลองแยกคลองบางไผ่ 18. คลองลำน้ำเข้าสวนทวีวนารมย์ 19. ลำรางสาธารณประโยชน์ - จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในคู คลอง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/เอกชนในพื้นที่ หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง/ปี ผลดำเนินการเดือนตุลาคม 2562 จัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1 จำนวน 5 คลอง คือ 1. คลองท่อ 2. คลองนา 3. คลองเนินทราย 4. คลองบางตาล 5. คลองบางน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจคู คลอง ที่มีสภาพเสื่อมโทรม มีปัญหาขยะและที่ต้องขุดลอก
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 1
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา รอบที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3409

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3409

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0788

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **