ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตทวีวัฒนา : 50480000-3410

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนภดล อ่อนแก้ว โทร. 5516

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตทวีวัฒนาเป็นเขตชั้นนอกที่รองรับความเจริญจากเมืองสู่เขตนอกเมือง มีสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียนและอาคารประเภทพาณิชย์ สำนักงาน พักอาศัยเป็นจำนวนมาก ปัญหาหลักที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้แก้ไขส่วนใหญ่จะเป็นท่อระบายน้ำที่อุดตัน เวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด เพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จึงต้องดำเนินการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน

50480300/50480300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำในถนน ตรอก ซอยที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตทวีวัฒนา 2. เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามสถานที่ราชการต่าง ๆ เมื่อมีการประสานขอความร่วมมือ 3. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรงอันอาจเป็นปัญหาตามมาในภายหลัง 4. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5. เพื่อให้น้ำไหลจากท่อสู่คลองได้สะดวกยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน จำนวน 43 ซอย แบ่งแผนการดำเนินการดังนี้ 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 34 ซอย ดังนี้ 1. ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 2. ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 3. ซอยอุทยาน 5 4. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน) 5. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 6. ซอยบรมราชชนนี 113 7. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2) 8. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี) 9. ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) 10. ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 11. ซอยกาญจนาภิเษก 13 12. ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 13. ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 14. ซอยศาลาธรมสพน์ 60 15. ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 16. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 17. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4 18. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1 19. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12 20. ซอยทวีวัฒนา 5 21. ซอยทวีวัฒนา 7 22. ซอยทวีวัฒนา 11 23. ซอยสวนผัก 60 24. ซอยทวีวัฒนา 15 25. ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แยก 3 26. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14 27. ซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว 28. ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 29. ซอยทวีวัฒนา 41 และ แยก 1, แยก 2 30. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 31. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 32. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 33. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 34. ซอยเลียบคลองเนินทราย 1 2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ซอย ดังนี้ 1. ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว) 2. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 3. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 4. ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 5. ซอยทวีวัฒนา 22 6. ซอยทวีวัฒนา 27 7. ซอยทวีวัฒนา 29 8. ซอยทวีวัฒนา 33 9. ซอยทวีวัฒนา 35

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-27)

100.00

27/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 9 ซอย ดังนี้ 1. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14 2. ซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว 3. ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 4. ซอยทวีวัฒนา 41 และแยก 1 แยก 2 5. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 6. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 7. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 8. พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 9. ซอยเลียบคลองเนินทราย สรุป ต.ค. 2562 – ก.พ. 2563 ลอกโดยใช้แรงงานเขต 34 ซอย ลอกโดยจ้างเหมา 9 ซอย รวม 43 ซอย แล้วเสร็จตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-01-28)

83.00

28/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 9 ซอย ดังนี้ 1. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4 2. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1 3. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก12 4. ซอยทวีวัฒนา 5 5. ซอยทวีวัฒนา 7 6. ซอยทวีวัฒนา 11 7. ซอยสวนผัก 60 8. ซอยทวีวัฒนา 15 9. ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แยก 3 สรุป ต.ค. 2562 – ม.ค. 2563 ลอกโดยใช้แรงงานเขต 25 ซอย ลอกโดยจ้างเหมา 9 ซอย รวม 34 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2019-12-27)

66.00

27/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 1. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 7 ซอย ดังนี้ 1. ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 2. ซอยกาญจนาภิเษก 13 3. พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 4. พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 5. ซอยศาลาธรรมสพน์ 60 6. ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 7. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 สรุป ต.ค. – ธ.ค. 2562 ลอกโดยใช้แรงงานเขต 16 ซอย ลอกโดยจ้างเหมา 9 ซอย รวม 25 ซอย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2019-11-27)

53.00

27/11/2562 : 1. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 5 ซอย ดังนี้ 1. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 2. ซอยบรมราชชนนี 113 3. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2) 4. พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี 5. ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) สรุป ต.ค. - พ.ย. 2562 ลอกได้ 9 ซอย 2. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา จำนวน 9 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว) 2. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 3. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 4. ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 5. ซอยทวีวัฒนา 22 6. ซอยทวีวัฒนา 27 7. ซอยทวีวัฒนา 29 8. ซอยทวีวัฒนา 33 9. ซอยทวีวัฒนา 35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-10-28)

25.00

28/10/2562 : - สำรวจท่อระบายน้ำสาธารณะที่ต้องได้รับการล้างทำความสะอาด - จัดทำโครงการและแผนการทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ บูรณะซ่อมแซมฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำและคันหิน จำนวน 43 ซอย แบ่งแผนการดำเนินการดังนี้ 1. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 34 ซอย ดังนี้ 1. ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 2. ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 3. ซอยอุทยาน 5 4. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน) 5. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 6. ซอยบรมราชชนนี 113 7. ซอยหมู่บ้านปิ่นนคร 2 (เฟส 2) 8. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 27/1 (ซอยนาวี) 9. ซอยกาญจนาภิเษก 11 (ซอยใบห่อ) 10. ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 11. ซอยกาญจนาภิเษก 13 12. ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 13. ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 18/1 14. ซอยศาลาธรมสพน์ 60 15. ซอยศาลาธรรมสพน์ 62 16. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 17. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4 18. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 8/1 19. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 12 20. ซอยทวีวัฒนา 5 21. ซอยทวีวัฒนา 7 22. ซอยทวีวัฒนา 11 23. ซอยสวนผัก 60 24. ซอยทวีวัฒนา 15 25. ซอยกาญจนาภิเษก 11/1 แยก 3 26. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14 27. ซอยแยกถนนลัดนิ่มไสว 28. ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 29. ซอยทวีวัฒนา 41 และ แยก 1, แยก 2 30. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17 31. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-14 32. ซอยทวีวัฒนา 25 แยก 7-7 33. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 19 34. ซอยเลียบคลองเนินทราย 1 2. การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมาหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ซอย ดังนี้ 1. ซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 (หมู่บ้านธารแก้ว) 2. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 3. ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 23 4. ซอยบรมราชชนนี แยก 1 และแยก 3 5. ซอยทวีวัฒนา 22 6. ซอยทวีวัฒนา 27 7. ซอยทวีวัฒนา 29 8. ซอยทวีวัฒนา 33 9. ซอยทวีวัฒนา 35 ผลดำเนินการเดือนตุลาคม 2562 1. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยใช้แรงงานเขต จำนวน 4 ซอย ดังนี้ 1. ซอยหมู่บ้านกฤษดานคร โครงการ 16-17 2. ซอยหมู่บ้านกอบแก้ว 1 3. ซอยอุทยาน 5 4. ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/2 (ซอยคำหวาน) 2. ลอกท่อระบายน้ำฯ โดยการจ้างเหมา อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจท่อระบายน้ำสาธารณะที่ต้องได้รับการล้างทำความสะอาด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3410

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3410

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0788

ตัวชี้วัด : 4. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
66.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
95.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **