ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50480000-3420

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวณัฏฐา หิรัญรัตน์ โทร. 5536

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองขึ้น โดยการเชิญผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดและพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ มาเป็นคลังสมองเขตทวีวัฒนา และเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้สูงอายุให้เห็นถึงการทำประโยชน์ให้สังคม ชุมชน รวมถึงการให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่เขต ตลอดถึงการขยายเครือข่ายธนาคารสมองในพื้นที่เขต

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเป็นศูนย์ประสานเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและวุฒิอาสานำความรู้ ประสบการณ์มาสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกษียณอายุ ได้มีโอกาสทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุต่อสังคม 3.1.3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนที่มีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ในพื้นที่เขต จำนวน 60 คน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-28)

50.00

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และได้ส่งคืนเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 8610 / 400 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-24)

50.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-22)

45.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดทำแผนในการทำกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : ดำเนินการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-23)

10.00

11/23/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน กำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการฯให้ประชาชนได้รับทราบ
:15%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3420

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3420

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0793

ตัวชี้วัด : 8.1. จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **