ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50480000-3424

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

64.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 64.00

นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองไร โทร. 5536

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ศูนย์ ในพื้นที่ 26 เขตชั้นนอก เป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร ในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว ซึ่งเขตทวีวัฒนา เป็นเขตหนึ่งที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา และประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรและข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ยุวเกษตรกร เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นสถานที่ทำการทดลอง วิจัย และพัฒนาผลิตผลการเกษตรเพื่อบริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้เกษตรกรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง 3.1.2 เพื่อให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรประจำแขวงเป็นศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านการเกษตร บริการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเษตร และจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3.2.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรประจำแขวง จำนวน 12 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-25)

64.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-29)

56.00

29/4/2563 : จัดเตรียเอกสารการประชุม ไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-23)

48.00

23/3/2563 : 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 6 / 2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา เป็นเงิน 8,400.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-24)

32.00

24/1/2563 : 1. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 4 / 2563 วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-24)

24.00

24/12/2562 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 30,000.-บาท 2. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-25)

16.00

25/11/2562 : 1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา 2. ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และแขวงทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงทวีวัฒนาและแขวงศาลาธรรมสพน์
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ และรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3424

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3424

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **