ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50480000-3426

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวสิรีธร บุญคงมา โทร. 5536

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ยิ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากเพียงใด ก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คือมีความรู้ความสามารถมีความอดทนขยันขันแข็งในการทำงาน รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมและจิตใจ และปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาการว่างงาน กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่อนคลายลง โดยกำหนดมาตรการเสริมสร้างการแก้ไขปัญหาคนจนในเมืองขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้ประชาชนที่ว่างงาน หรือผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสฝึกอบรมเสริมสร้างวทักษะวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพิ่มทักษะความรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาชีพที่สนใน เพื่อเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 3.1.2 เพื่อลดอัตราการว่างงานในชุมชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3.1.3 เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 3.1.4 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 6 หลักสูตร ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 25 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-28)

50.00

2020-8-28 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หากจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ได้ และได้ส่งคืนเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 8610 / 400 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-24)

50.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-22)

45.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการปรับแผนในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : ดำเนินการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน กำหนดการในการจัดกิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเพื่อทราบข้อมูลและกำหนดการจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินกิจกรรมที่ 5
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินกิจกรรมที่ 6
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3426

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3426

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **