ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50480000-3427

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฏฐา หิรัญรัตน์ โทร. 5536

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลาย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ดังคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ว่า “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” เป็นเมืองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยืนยายและยาวนานเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นเมืองที่มีความเจริญด้านการปกครอง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกอันดับต้นๆ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีประเพณีที่สำคัญๆ ของไทย มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร มีย่านการค้าที่สำคัญ อีกทั้งมีสถาปัตยากรรมที่โดดเด่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมไปถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านต่าง ๆ ทุกด้าน การดูแลและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถาบันครอบครัว สร้างความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีสำคัญๆ ของไทยไว้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่ต้องการให้สถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสังคม มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่สำคัญในเขตทวีวัฒนา มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมากมายสมควรได้รับการฟื้นฟูและถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง เช่น การดำนา การขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว การฟัดข้าว ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามอื่นๆ อีกด้วย

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการถ่ายทอดสืบไป 3.1.2 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป 3.1.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กร ต่างๆ ในพื้นที่ 3.1.4 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3.1.5 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดงานย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 2. กิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2563 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา 3. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา 4. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องสักการะ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สรุปผลการดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมย้อนวัฒนธรรมเขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตการทำขนมไทย อาหารไทยพื้นบ้าน เช่น 1.สาธิตการทำกระยาสารท 2.สาธิตการทำขนมไทย เม็ดขนุน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง 3.สาธิตการทำขนมจีนน้ำพริก 4.สาธิตการทำสาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ 5.สาธิตการทำอาหารว่างไทย ม้าฮ่อ 6.สาธิตการทำขนมดอกจอก 7.สาธิตการทำภาชนะจากใบตอง ทางมะพร้าว 8.สาธิตการทำไอศกรีมหลอด สาธิตภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น 1.การเป่าแก้ว 2.การซ่อนเครื่องพิมพ์ดีดโบราณ 3.สาธิตการทำพับจีบกลีบดอกบัว 4.การถักโครเชต์ 5.การทำของเล่นเด็กโบราณ 6.การทำพวงมโหตร 7.การทำโมบายมะกรูดใบเตยหอม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง ประธานชุมชน ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 440 คน เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.-บาท 2. ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องสักการะ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3. ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องสักการะ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และได้ส่งคืนเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 8610 / 400 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-24)

65.00

ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องสักการะ และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-22)

60.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมย้อนวัฒนธรรมเขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สาธิตการทำขนมไทย อาหารไทยพื้นบ้าน เช่น 1.สาธิตการทำกระยาสารท 2.สาธิตการทำขนมไทย เม็ดขนุน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง 3.สาธิตการทำขนมจีนน้ำพริก 4.สาธิตการทำสาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ 5.สาธิตการทำอาหารว่างไทย ม้าฮ่อ 6.สาธิตการทำขนมดอกจอก 7.สาธิตการทำภาชนะจากใบตอง ทางมะพร้าว 8.สาธิตการทำไอศกรีมหลอด สาธิตภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เช่น 1.การเป่าแก้ว 2.การซ่อนเครื่องพิมพ์ดีดโบราณ 3.สาธิตการทำพับจีบกลีบดอกบัว 4.การถักโครเชต์ 5.การทำของเล่นเด็กโบราณ 6.การทำพวงมโหตร 7.การทำโมบายมะกรูดใบเตยหอม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง ประธานชุมชน ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 440 คน เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม และประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : ดำเนินการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด และปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวด และจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน กำหนดการในการจัดกิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเพื่อทราบข้อมูล และกำหนดการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0794

ตัวชี้วัด : 8.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 7.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
7.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **