ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50480000-3428

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางจินตนา กลมเกลา โทร. 5536

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยคำนึงถึงความดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าว มากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นประโยชน์ของการออมเงิน และวิธีการออมเงินอย่างถูกต้อง

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีวินัยทางการเงิน โดยมีการเก็บออมเงินของครอบครัวเพิ่มขึ้น อันเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว 3.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักบริหารเงินออม จัดสรรเงินออม และใช้เงินออมให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 3.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบริหารจัดการเรื่องการใช้จ่ายเงิน และลดปัญหาความยากจน 3.1.4 เพื่อส่่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 3.2.2 จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน แนะนำวิธีการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายอย่างง่าย ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินให้กับประชาชนในชุมชน และประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 100 คน รวม 800 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออม การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 2. ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออม การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาปิ่นเกล้า 3. ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออม การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และส่งเงินคืนเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ กท 8610 / 400 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-24)

50.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-22)

45.00

อยู่ระหว่างชะลอการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 20,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการจัดกิจกรรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการปรับแผนในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-24)

20.00

24/1/2563 : ดำเนินการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน กำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการฯให้ประชาชนได้รับทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:ติดตาม ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3428

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3428

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **