ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม : 50480000-3429

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสิรภพ เหขุนทด โทร. 5534

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2563 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ 1.2.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1 เริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม และเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.2 เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากรรม ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีโครงการรองรับ

50480900/50480900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดต่อตนเองโดยแจ้งเบาะแส ข้อมูลข่าวสาร ก่อ ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ ให้ทางราชการทราบ 3.เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 4.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร 5.เพื่อให้เกิดความร่วมมือ บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของจุดเสี่ยงภัยได้รับการเฝ้าระวังและตรวจตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 :1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน กันยายน 2563 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก, ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-31)

98.00

31/08/2563 : 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 16,000 บาท 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก, ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-06-26)

92.00

26/06/2563 : 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 0 ครั้ง (โรงเรียนปิดภาคเรียน) 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 16,500 บาท 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-26)

90.00

26/05/2563 : 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 0 ครั้ง (โรงเรียนปิดภาคเรียน) 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 6 รายเป็นเงิน 14,000 บาท 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-28)

85.00

28/4/2563 :1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 30 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 0 ครั้ง (โรงเรียนปิดภาคเรียน) 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน เมษายน 2563 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 60 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-26)

75.00

26/3/2563 : 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 10 ครั้ง (โรงเรียนปิดภาคเรียน) 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน มีนาคม 2563 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-02)

70.00

2/3/2563 : 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน29 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 36 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์2563 จำนวน 58 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 58 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 36 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เปรียบเทียบปรับ 11 รายเป็นเงิน 25,000 บาท 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์2563 จำนวน 58 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 31 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 44 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน มกราคม 2563 เปรียบเทียบปรับ 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 62 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-27)

45.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 31 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 36 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบปรับ จำนวน8 ราย เป็นเงิน 8,500 บาท 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 62 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง 2. ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 ครั้ง 3. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามโครงการอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 40 ครั้ง 4. ปฏิบัติหน้าที่กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เปรียบเทียบปรับจำนวน 6 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท 5. มีการบริการจัดรถรับ-ส่ง ประชาชน ช่วงกลางคืน บริเวณถนนทวีวัฒนา ตัด ถนนบรมราชชนนี ขาออก , ถนนแยกสุภาพบุรุษ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 60 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จุัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงฯ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0787

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
92.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **