ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50480000-3430

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ประภัทตรา พันธ์เดิมวงษ์ โทร. 5520

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนาได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่มาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50480400/50480400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3.1.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 3.1.3 เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียนด้านอาหาร 3.1.4 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 3.1.5 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ร้อยละ 90 ของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารไม่พบการปนเปื้อน 3.2.2 ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการ 1.ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพในสถานประกอบการอาหาร แห่ง ดังนี้ - ตลาด แห่ง - ร้านอาหาร แห่ง - มินิมาร์ท แห่ง 2. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ จำนวน 143 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 143 ตัวอย่าง สรุป การดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 1. ดำเนินการตรวจประเมินด้านสุขลักษณะทางกายภาพในสถานประกอบการอาหาร จำนวน 98 แห่ง 2. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหาร จำนวน 4,067 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 4,067ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 3. สถานประกอบการอาหารได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 98 แห่ง จากจำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง 5000 บาท 2. จัดประชุมเครือขายตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง 5000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-07-30)

89.00

30/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการ 1.ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพในสถานประกอบการอาหาร 27 แห่ง ดังนี้ - ตลาด 6 แห่ง - ร้านอาหาร 4 แห่ง - มินิมาร์ท 17 แห่ง 2. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ จำนวน 274ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 274 ตัวอย่าง (ทั้งปีงบประมาณ ตรวจ 3,572 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 3,572 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100) 3.เตรียมจัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและเครือข่ายตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-06-25)

83.00

25/06/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-05-27)

61.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการ 1. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 4,000 บาท 2.ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพในสถานประกอบการอาหาร 20 แห่ง ดังนี้ - ตลาด 4 แห่ง - ร้านอาหาร 12 แห่ง - มินิมาร์ท 4 แห่ง 3. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ จำนวน 410 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 410 ตัวอย่าง (ทั้งปีงบประมาณ ตรวจ 2,943 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 2,943 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการ 1. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 4,000 บาท 2.ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพในสถานประกอบการอาหาร 23 แห่ง ดังนี้ - ตลาด 3 แห่ง - ร้านอาหาร 14 แห่ง - มินิมาร์ท 6 แห่ง 3. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ จำนวน 408 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 408 ตัวอย่าง (ทั้งปีงบประมาณ ตรวจ 2,533 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 2,533 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100)

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับเรื่องเวียนจากสำนักงบประมาณ ให้คืนงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 และยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงวดเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 จำนวน 10000 บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-03-24)

49.00

24/3/2563 : 1. เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาในการปฏิบัติงานเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 18,000 บาท 3. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 เป็นเงิน 8,000 บาท 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพยท์และสาธารณสุขในการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 16,000 บาท 4.ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพในสถานประกอบการอาหาร 20 แห่ง ดังนี้ - ตลาด 5 แห่ง - ร้านอาหาร 12 แห่ง - มินิมาร์ท 3 แห่ง 5. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ จำนวน 229 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 229 ตัวอย่าง (ทั้งปีงบประมาณ ตรวจ 2,125 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 2,125 ตัวอย่าง) 6. สถานประกอบการอาหารได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 83 ราย จากจำนวนทั้งหมด 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-25)

43.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพในสถานประกอบการอาหาร จำนวน 13 ครั้ง โดยตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร 39 แห่ง ดังนี้ - ตลาด 6 แห่ง - ร้านอาหาร 17 แห่ง - มินิมาร์ท 16 แห่ง 2. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ จำนวน 550 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 550 ตัวอย่าง (ทั้งปีงบประมาณ ตรวจ 1,896 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 1,896 ตัวอย่าง) 3. สถานประกอบการอาหารได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 83 ราย จากจำนวนทั้งหมด 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-01-24)

37.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพในสถานประกอบการอาหาร จำนวน 9 ครั้ง โดยตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร 27 แห่ง ดังนี้ - ตลาด 3 แห่ง - ร้านอาหาร 14 แห่ง - มินิมาร์ท 10 แห่ง 2. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ จำนวน 329 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 329 ตัวอย่าง 4. เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 5,000 บาท (ผู้เข้าประชุม 200 คน) และกิจกรรมประชุมเครือข่ายตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 5,000 บาท (ผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2019-12-24)

31.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมเครือข่ายตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2019-11-29)

14.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.ตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ขออนุมัติโครงการ โครงการอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสอบการปนเปื้อนทางด้านเคมีและการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในสถานประกอบการอาหาร
:24%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมเครือข่ายตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดการทดสอบเพื่อประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานสำนักอนามัย และรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:11%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3430

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3430

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0791

ตัวชี้วัด : 6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.40

100 / 100
2
84.69

100 / 100
3
94.89

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **