ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย : 50480000-3431

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.นงลักษณ์ อัยแก้ว โทร. 5518

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบาย มาตรการทางกฎหมาย และมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึงการสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่าง มีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพ และนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้จัดทำโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

50480400/50480400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมและตรวจสอบเฝ้าระวังการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 3.1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และตรวจสอบเฝ้าระวังการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ร้อยละ 100 ของการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ฯลฯ ได้แก่ การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในเวลาเย็น กลางคืน หรือยามวิกาล การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 3.2.2 ร้อยละ 90 ของเจ้าของอาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบสถานประกอบการที่สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 1 ก.ย. 63 -วันที่ 2 ก.ย. 63 -วันที่ 3 ก.ย. 63 -วันที่ 8 ก.ย. 63 - วันที่ 9 ก.ย. 63 - วันที่ 10 ก.ย. 63 - วันที่ 11 ก.ย. 63 - วันที่ 14 ก.ย. 63 สรุป ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการออกปฏิบัติงานนอกวเวลาราชการ ตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบสถานประกอบการที่สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 48 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/08/2563 : จัดทำแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานตรวจสุขาภิบาลในสถานการณ์เร่งด่วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการ 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบสถานประกอบการที่สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 9 ก.ค. 63 ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ ถนนศาลาธรรมสพน์ ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 17 ก.ค. 63 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนี ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 22 ก.ค. 63 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณกาญจนาภิเษก ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 29 ก.ค. 63 ตรวจสอบมาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ถนนสวนผัก ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 40 ครั้ง 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 9,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-06-25)

77.00

25/06/2563 : ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 4 ครั้ง รวม 36 ครั้ง ตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 จำนวน 8 คร้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-27)

66.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดิอนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการ 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบสถานประกอบการที่สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 8 พ.ค. 63 ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในแค้มคนงานก่อสร้าง ถนนศาลาธรรมสพน์ ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 14 พ.ค. 63 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณทวีวัฒนา ถนนอุทยาน และถนนพุทธมณฑลสาย 3 ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 15 พ.ค. 63 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 27 พ.ค. 63 ตรวจสอบมาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 บริเวณสถานกีฬา สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงพฤษภาคม 2563 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 32 ครั้ง 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 9,600 บาท 3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 4. เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 10,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-29)

55.00

29/4/2563 : เดิอนเมษายน 2563 ดำเนินการ 1. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบสถานประกอบการที่สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 1 เม.ย. 63 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณถนนทวีวัฒนา ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 2 เม.ย. 63 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณถนนบรมราชชนนี ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำ ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 3 เม.ย. 63 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณถนนศาลาธรรมสพน์ ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำ ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร -วันที่ 7 เม.ย. 63 ตรวจสอบสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก และถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานคร รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 28 ครั้ง 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 9,600 บาท 3. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 4. เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 21,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ได้รับเรื่องเวียนจากสำนักงบประมาณให้คืนงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 และยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงวด มิ.ย.-ก.ย.63 มีแนวโน้มต้องยุติการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-03-24)

44.00

24/3/2563 : ดำเนินการ 1. เดือนมีนาคม 2563 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบเหตุรำคาญในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 10 มี.ค. 63 ตรวจสอบร้านจำหน่ายไก่ย่างในหมู่บ้านทิพย์มณฑล ถนนบรมราชชนนี จำหน่ายไก่ย่างก่อให้เกิดควันฟุ้งกระจาย ผลการตรวจสอบมีการแก้ไขแล้ว -วันที่ 12 มี.ค. 63 ตรวจสอบอาคารที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงดังจากจากการระบายอากาศในชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ผลการตรวจสอบมีการแก้ไขปรับปรุงและไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแล้ว -วันที่ 18 มีนาคม 63 ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้านเดอะเมมโมรี่ ร้านครัวก้านกล้วย ร้านร่มไม้ชายคา ร้านมาร์กินเรสเตอรอง ร้านแดดดี้การ์เด้นท์ ผลการตรวจสอบไม่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย -วันที่ 19 มีนาคม 63 ตรวจสอบแนะนำร้านอาหาร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้าน L BOX ร้าน ปัญญาชน และร้านจ่าแดงซีฟู้ด ผลการตรวจสอบปฏิบัติถูกต้องตามการหลักสุขาภิบาล รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 24 ครั้ง 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-02-25)

33.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบเหตุรำคาญในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 5 ก.พ. 63 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเรื่องเสียงดังจากสุนัขเห่าในเวลากลางคืนซอยเลียบคลองปทุม จำนวน 1 แห่ง -วันที่ 14 ก.พ. 63 ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ร้านแอลบ็อกซ์ ร้านจ็อบแอนด์จอนห์) ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย -วันที่ 18 ก.พ. 63 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและตรวจวัดเสียง กรณีเสียงดังจากการระบายอากกาศในหมู่บ้านร่วมเกื้อ จำนวน 1 แห่ง พร้อมแนะนำผู้ก่อเหตุให้ปรับปรุงแก้ไข -วันที่ 25 ก.พ. 63 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสุนัขเห่าส่งเสียงดังในตอนกลางคืน จำนวน 1 แห่ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 20 ครั้ง 2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 9,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-01-24)

27.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบเหตุรำคาญในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ -วันที่ 8 ม.ค. 63 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้านจำหน่ายอาหารก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ 1 แห่ง และแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกหลักสุขาภิบาล -วันที่ 17 ม.ค. 63 ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย -วันที่ 22 ม.ค. 63 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการเผาหญ้าในพื้นที่เขต จำนวน 1 แห่ง พร้อมแนะนำประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือป้องกันแก้ไขการเผาหญ้าและวัสดุอื่น - วันที่ 29 ม.ค. 63 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสถานประกอบกิจการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 1 แห่ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงมกราคม 2563 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 16 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2019-12-24)

21.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม2562 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 4 ครั้ง รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม ธันวาคม 2562 ตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 12 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน
:72%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2562 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานสำนักอนามัย และรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0791

ตัวชี้วัด : 6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.40

100 / 100
2
84.69

100 / 100
3
94.89

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **