ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตทวีวัฒนา : 50480000-3432

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอาทิตย์ กองอรรถ โทร. 5519

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การระบาดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2562 (6 มกราคม 2561- 19 ตุลาคม 2562) พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 8364 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับ 1 ใน 5 โรคติดต่อที่สำคัญ และการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อที่จะลดปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทวีวัฒนาจึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายด้านยุทธศาสตร์และนโยบายของผู้บริหารให้สามารถดำเนินกิจกรรมการป้องกัน ควบคุม รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันพร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

50480400/50480400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลาย 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน 2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 16 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 6แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว จำนวน 0 ราย ในชุมชนไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก สรุป 1. การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินกิจกรรมดังนี้ - กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 24 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง - กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 24 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง - กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 18 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 24 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง - กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลับได้รับการแจ้งข่าว จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี ชุมชนหมุ่บ้านร่วมเกื้อ ชุมชนบางพรหมร่วมใจ (ไม่มีการดำเนินกิจกรรมที่ 4 ใน 13 ชุมชนเนื่องจากไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก) 2. ปี 2562 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 147 คน ปี 2563 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 129 คน ดังนั้น - ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม ผลสำเร็จร้อยละ 100 - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ร้อยละ 12.24

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-28)

92.00

28/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 10 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 10 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 10 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-30)

84.00

30/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 10 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 10 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 10 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-06-25)

73.00

25/06/2563 : ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน ...16..... ชุมชน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน ..16...... ชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค จำนวน ..16...... ชุมชน กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับแจ้ง จำนวน ..16...... ชุมชน ชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ......100.................

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-27)

68.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 8 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 8 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 8 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานประกอบการ 6 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนพฤษภาคม 2563 ในชุมชนไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 6 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 6แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว จำนวน 1 ราย ในชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี

** ปัญหาของโครงการ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้ และได้รับเรื่องเวียนจากสำนักงบประมาณ ให้คืนงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-03-24)

52.00

24/3/2563 : ดำเนินการดังนี้ 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 16 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 4 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 16 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 4 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 16 แห่ง วัด 6 แห่ง สถานประกอบการ 4 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนมีนาคม 2563 ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-26)

44.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน ในชุมชน 16 ชุมชน สถานศึกษา 15 แห่ง วัด 5 แห่ง สถานประกอบการ 3 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 2 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-24)

36.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน จำนวน 16 ชุมชน กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว เดือนมกราคมไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก และจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนวัดปุรณาวาส เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชน 13 ชุมชน สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 13 ชุมชน สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน 13 ชุมชน สถานศึกษา 11 แห่ง วัด 3 แห่ง สถานประกอบการ 7 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็ก 1 แห่ง 4. กิจกรรมที่ 4 ควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-11-29)

22.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรม 1. กิจกรรมที่ 1 สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน วัด สถานประกอบการ 2. กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 3. กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคในชุมชน วัด สถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-10-30)

4.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมและวางแผนการดำเนินงาน
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม
:72%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0789

ตัวชี้วัด : 5.1 ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
81.25

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **