ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ : 50480000-3434

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.นงลักษณ์ อัยแก้ว โทร. 5518

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับแม่น้ำ ลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เห็นผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือ ความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณีผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง ก็จะสนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้น้ำผ่านการบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ทั้งนี้ แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เช่น จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทาง สำนักงานเขตทวีวัฒนา จึงได้จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้น ๆ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อไป

50480400/50480400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการในพื้นที่เขต ให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลของสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครในการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ดูแลตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งประกอบการพิจารณาดำเนินการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 3.1.2 เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียส่งให้สำนักการระบายน้ำเพื่อจัดทำฐานข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน 2563 3.2.2 ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/08/2563 : 1. ดำเนินการ สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท จูปิตัส จำกัด 2. รวบรวมเอกสารให้สำนักการระบายน้ำ สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 48 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-20)

95.00

20/07/2563 : ดำเนินการ สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ในอาคารประเภทโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 2. วิทยาลัยเทคโนโลปิ่นมณฑล 3. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 4. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/06/2563 : 1.สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งำเนิดนำ้เสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด 2. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดนำ้เสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดนำ้เสียของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-05-27)

83.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. สถานประกอบการรายนายปัญญา ชาญณรงค์ (โรงงานอุตสาหกรรม) 2. บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 3. กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (อาคารที่ทำการรัฐ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-04-29)

71.00

29/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จำกัด (โรงงานอุตสาหกรรมฉ 2. สถานประกอบการผลิตบะหมี่ รายนายนำชัย เตชะไมตรี (โรงงานอุตสาหกรรม) 3. ประกายเพชรค้าไม้ (โรงงานอุตสาหกรรม) 4. สถานประกอบการ รายนายธาม ราชสิงห์ (โรงงานอุตสาหกรรม) 5. บริษัท จักรวาลอะไหล่แทรกเตอร์ จำกัด (โรงงานอุตสาหกรรม) 6. บริษัท เดียร์ บอดี้ แอนด์ เพ้นท์ (1995) จำกัด 7. ท็อปส์ ซูปเปอร์มาร์เก็ต (ศูนย์การค้า) 8. สถานีบริการน้ำมัน รายนิภา กิจสวัสดิ์ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 9. บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เลขที่ 41/9 (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 10. บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เลขที่ 474 (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-03-24)

59.00

24/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลธนบุรี 2 (ประเภทโรงพยาบาล) 2. โรงเรียนเพลินพัฒนา (ประเภทโรงเรียน) 3. บริษัท เพบางจากกรีนเนท จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 4. บริษัท ทรัยพ์ไพศาลเซอร์วิส จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 5. บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด สาขาปิ่นเกล้า - นครชัยศรี 2 (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 6. บริษัท ปิ่นเกล้าเซอร์วิส จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 7. บริษัท สาครพิทักษ์ จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 8. บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอเปอร์เรชั่น จำกัด ถนนบรมราชชชนี (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 9. บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอเปอร์เรชั่น จำกัด ถนนศาลาธรรมสพน์ (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทวีโชค บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอเปอร์เรชั่น จำกัด (ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-02-25)

47.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนดระชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ - หมู่บ้านเดอะซิตี้ (ประเภทที่ดินจัดสรร) - หมู่บ้านเดอะโฮม (ประเภทที่ดินจัดสรร) - หมู่บ้านธนาภิรมณ์ ปิ่นเกล้า (ประเภทที่ดินจัดสรร) - บจก. จูปิตัส (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - บจก. กรุงเทพทิพโอสถ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - บจก. อนันต์ 2539 การาจ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - โรงงานเฟอร์นิเจอร์ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - บจก. ฟีนิกซ์เมทัล (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - บจก. ไลฟ์อะคาร์ เซอร์วิส (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - โรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ (ประเภทโรงเรียน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจที่กำหนด และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 10 แห่ง จากทั้งหมด 48 แห่ง ดังนี้ - ร้านอาหารร่มไม้ชายคา (ประเภทภัตคาร) - อู่อาร์ดีเซ็นเตอร์ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - บจก.หาญวิวัฒน์ค้าไม้ (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - บจก.พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - ตลาดเวิลด์มาร็เก็ต (ประเภทตลาด) - บจก. เจริญภัณฑ์ยนตรกิจเซอร์วิส (ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม) - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ (ประเภทโรงพยาบาล) - บจก. เพชรธรวรรณ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) - บจก. ตวงทองออยล์ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง) - หจก. ดาวโตประทีปสุวรรณ (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-24)

23.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำน้ำเสียให้สำนักระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-29)

13.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-10-30)

3.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งจำนวนรายชื่อสถานประกอบการแต่ละประเภทในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้สำนักการระบายน้ำ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งจำนวนรายชื่อสถานประกอบการแต่ละประเภทในพื้นที่เขตทวีวัฒนาให้สำนักการระบายน้ำ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด ภายในเดือนมิถุนายน 2563
:36%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด ภายในเดือนมิถุนายน 2563
:36%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0807

ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย จำนวน : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.63

100 / 100
3
0.83

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **