ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) : 50480000-3435

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.เสาวลักษณ์ ลาดนาเลา โทร. 5520

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองบางพรมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตทวีวัฒนา กว้าง ๖-๑๒ เมตร ยาว ๖.๖๔๐ กิโลเมตร เป็นคลองที่เชื่อมกับคลองสำคัญหลายสายในฝั่งธนบุรี ได้แก่ คลองบางขุนศรี คลองทวีวัฒนาคลองลัดมะยม บริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งของชุมชน ซึ่งลักษณะชุมชนจะมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับคลองตั้งแต่อดีต ที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรกรรม ปัจจุบันชาวบ้านริมคลองยังคงใช้ คลองบางพรมในด้านการเกษตรและใช้ในการสัญจรไปมา ดังนั้นคนในชุมชนจึงมีความต้องการให้น้ำในคลอง ใสสะอาดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ปัจจุบันพบปัญหาวัชพืชปกคลุมผิวน้ำ ต้นไม้รุกล้ำแนวคลอง ประชาชนทิ้งขยะลงคลอง ปัญหาสภาพภูมิทัศน์คลองและริมคลองเสื่อมโทรม ไม่สวยงาม รวมทั้งประชาชนไม่เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาคลองบางพรม สำนักงานเขตทวีวัฒนาเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการรักษ์คลอง (The Icon @ บางพรม) ขึ้น โดยทีมงานได้หารือเปิดเวทีประชาคมในชุมชนร่วมกันคิดและออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาและอนุรักษ์คลองบางพรม ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการให้คลองบางพรมเป็นคลองสวย น้ำใส มีวิถีชุมชนดั้งเดิม จึงดำเนินการในคลองบางพรม ระยะความยาว 1 กิโลเมตร จากสะพานทางเดินข้ามคลองข้างโรงเรียนคลองบางพรหม ไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร และไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการพัฒนาและอนุรักษ์คลองบางพรม ให้น้ำในคลองใสสะอาด ปราศจากขยะ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่วมปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น Co-Shopping Space เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และร้านจำหน่ายอาหารไทยโบราณ ซึ่งบ่งบอก อัตลักษณ์ของชุมชน เป็นจุด Check-in ของนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่สัญจรผ่านไปมา ส่งเสริมให้ประชาชนมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

50480400/50480400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชปกคลุมผิวน้ำ ต้นไม้รุกล้ำแนวคลอง และการทิ้งขยะบริเวณคลองบางพรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 3.1.2 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมริมคลองบางพรมให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย ภูมิทัศน์สวยงาม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนริมคลองบางพรม ให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัย 3.1.3 เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประชาชน ชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สร้าง Co-Shopping Space ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์ จำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดสารพิษ จำหน่ายอาหารไทยโบราณ แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาและนักท่องเที่ยว เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมดูแลรักษาพัฒนาคลองบางพรมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ปัญหาวัชพืชปกคลุมผิวน้ำ ต้นไม้รุกล้ำแนวคลอง และการทิ้งขยะ บริเวณคลองบางพรม ได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 3.2.2 ชุมชนบริเวณริมคลองบางพรม ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 3.2.3 ประชาชน ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลอง ดำเนินกิจกรรม เกิด Co-Shopping Space แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ อาหารไทยโบราณ พร้อมจุด Check-in ให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาและนักท่องเที่ยว จำนวน 1 แห่ง แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
เป้าหมายที่ ๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบ%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๕.๑.๑ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 : ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดโครงการ ดังนี้ 1. พัฒนาพื้นที่ริมคลองบางพรมให้มี Co-Shopping Space พร้อมจุด Check-in จำนวน 1 แห่ง 2. ผลสำรวจสภาพคลองบางพรมไม่มีวัชพืชปกคลุมผิวน้ำและต้นไม้รุกล้ำแนวคลองบางพรมตลอดระยะโครงการ 1 กม. 3 ผลการสำรวจสภาพคลองบางพรม ไม่มีขยะในคลองตลอดระยะโครงการ 1 กม. 4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองบางพรม โดยวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) และค่าปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใช้ไปโดยจุลินทรีย์ใน การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (BOD) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ค่า DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร 5. คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการของประชาชนในพื้นที่ผู้สัญจรและนักท่องเที่ยว มีคะแนนร้อยละ 86.20 6. ดำเนินกิจกรรมที่ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบและดำเนินการร่วมกันในการดูแลรักษาสภาพคูคลองและริมคลองให้สะอาด สวยงาม จำนวน 14 กิจกรรม 7. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วม จำนวน 1 ฉบับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-28)

95.00

28/08/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรม Co-Shopping Space (จำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน นักเรียน) ณ ริมคลองบางพรม (ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 สาขา พล.ต.บุษป์-ประดับ โกมุท) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 พร้อมจัดทำจุด Check-in 2. จัดทำจักรยานปั่นเติมอากาศ จำนวน 5 คัน ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/07/2563 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์ 2. กิจกรรมวาดภาพบนพื้นทางเดิน (Street Art) 3. จัดประชุมเพื่อเตรียมดำเนินกิจกรรม Co Shopping Space 4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางพรหมร่วมใจ และบริษัทเอกชนที่อยู่ริมคลองบางพรม ดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยบริมคลองบางพรม 2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ 3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรม ข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 150 เมตร 4. กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน 5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะนำมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางพรหมร่วมใจ และบริษัทเอกชนที่อยู่ริมคลองบางพรม ดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยบริมคลองบางพรม 2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ 3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรม ข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 150 เมตร 4. กิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชน 5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนริมคลองเรื่องการคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะนำมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ...เดือนเมษายน 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางพรหมร่วมใจ และบริษัทเอกชนที่อยู่ริมคลองบางพรม ดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยบริมคลองบางพรม 2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ 3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรม ข้างชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 350 เมตร 4. กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับในกระถางบริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม 5. กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 6. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง 7. กิจกรรมปรับปรุงร้านจำหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ริมคลองบางพรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบางพรหมร่วมใจ บริษัทเอกชนที่อยู่ริมคลองบางพรม และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างวัดโกมุทพุทธรังสี โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยบริมคลองบางพรม 2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างวัดโกมุทพุทธรังสี 3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรม ฝั่งชุมชนบางพรหมร่วมใจ ความยาว 350 เมตร 4. กิจกรรมทาสีราวกันตกบริเวณริมคลองบางพรม ระยะ 500 เมตร วัดจากสะพานข้ามคลองข้างโรงเรียนไป 500 เมตร 5. จัดกิจกรรมพัฒนาริมคลองบางพรม บริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบางพรหมร่วมใจ บริษัทเอกชนใกล้เคยงคลองบางพรม และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยบริมคลองบางพรม 2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรม ความยาว 250 เมตร บริเวณข้างโรงเรียนคลองบางพรหม 3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลองบางพรม ทั้ง 2 ฟาก ความยาว 150 เมตร 4. กิจกรรมซ่อมแซมราวกันตก/พื้นทางเดินที่ชำรุด บริเวณคลองบางพรม 5. กิจกรรมทาสีราวกันตกบริเวณริมคลองบางพรม ระยะ 500 เมตร ตั้งแต่สะพานข้ามคลองข้างโรงเรียนไปจนถนนจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3 6. กิจกรรมปรับปรุงแปลงผักเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงถังน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 7. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาคูคลองให้กับนักเรียนในโรงเรียนคลองบางพรหม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดตามโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริษัทเอกชน และโรงเรียนคลองบางพรหม ดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรม โดยเก็บขยะวัชพืชและผักตบชวา และทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยบริมคลองฯ 2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลองบางพรม 3. กิจกรรมล้างทำความสะอาดทางเดินริมคลอง 4. กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาคูคลองให้กับนักเรียนในโรงเรียนคลองบางพรหม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรม Bic Cleaning Day คลองบางพรมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยความร่วมมือจากชุมชน โรงเรียน ภาคเอกชน ดังนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดคลองบางพรมและพื้นที่รอบบ้านพักอาศัยริมคลองฯ ระยะความยาวโครงการ 1 กม. 2. กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมคลองบางพรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน 2. จัดประชุมคณะทำงานและหน่วยงานทุกภาคส่วน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-30)

1.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางการทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0806

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **