ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มาตรฐาน (BEST SERVICE) : 50480000-3436

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายคณาสิทธิ์ หลายศิริเรืองไร โทร. 5536

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกผัก หันมาเป็นปลูกผักแบบปลอดภัยจากสารพิษ โดยให้เว้นระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้สารเคมีสลายตัวจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่าย แต่เกษตรกรผู้ผลิตยังคงได้รับผลจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนที่ใช้ไป ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตทวีวัฒนา จึงได้จัดทำโครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมาใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี ลดต้นทุนการผลิต ส่วนผู้บริโภคจะได้รับผลผลิตที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่จากการดำเนินการผลิตแบบใช้สารชีวภัณฑ์ยังไม่มีการรับรองคุณภาพของผลผลิต ทำให้ผู้บริโภคยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการผลิตว่าปลอดภัยจริงหรือไม่ สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีแนวคิดที่จะผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารเคมี ได้รับการรับรองตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช หรือ GAP (Good Agricultural Practice) และได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย Q จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเกษตรทวีฯ ดีต่อใจ ได้มาตรฐาน

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารเคมี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) 2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารเคมี ปฏิบัติตามหลัก GAP ได้ 3. เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารเคมี ได้รับเครื่องหมายรับรอง Q

เป้าหมายของโครงการ

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 2. เกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารเคมี ได้รับการรับรอง GAP อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนสมาชิกกลุ่ม 3. ผลผลิตของเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารเคมี ได้รับเครื่องหมายรับรอง Q อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนผลผลิตที่ส่งตรวจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินแปลงเกษตรให้กับเกษตรกรได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินแปลงเกษตรให้กับเกษตรกรได้

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ไม่สามารถดำเนินการตรวจประเมินแปลงเกษตรให้กับเกษตรกรได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-26)

30.00

26/3/2563 : ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และสอนให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาทำสารชีวภัณฑ์ใช้เองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และสอนให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาทำสารชีวภัณฑ์ใช้เองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และสอนให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาทำสารชีวภัณฑ์ใช้เองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และสอนให้เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนำมาทำสารชีวภัณฑ์ใช้เองได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

10/30/2019 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูล จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประสานเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดการอบรมให้ความรู้
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำ QR code
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำแปลงสาธิต
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ตรวจประเมินแปลง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 8
:จำหน่ายผลผลิต
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 9
:สรุปผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-0806

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **