ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50480000-3447

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

น.ส.กนกวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต โดยมีเป้าหมายให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชนและผู้นำเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชน และผู้นำเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดความต้องการของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ระหว่างเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ 3.1.2 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็ก และเยาวชนเขตทวีวัฒนา รวมไปถึงการให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการรวมกลุ่มแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม 3.1.3 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 3.1.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างจริยธรรมและความเอื้ออาทรในสังคม

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนของสำนักงานเขต จำนวน 1 คน 3.2.2 จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา ตัวแทนเยาวชนกลุ่มชุมชน และสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 2 ครั้ง 3.2.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับ เยาวชน สมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนเขต นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-22)

32.00

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา เดือนมกราคม2564 เป็นเงิน 7,045.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-22)

24.00

1. ดำเนินการจัดการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร สำนักงานเขตทวีวัฒนา ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา จำนวน 45 คน และเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมฯ เป็นเงิน 4,500.-บาท 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา เดือนธันวาคม 2563 เป็นเงิน 7,560.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,060.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-25)

16.00

1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 6,610.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-26)

8.00

26/10/2563 : 1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต 2. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา เดือนตุลาคม 2563 เป็นเงิน 7,344.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **