ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50480000-3455

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวณัฏฐา หิรัญรัตน์ โทร. 5537

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครที่มีความหลากหลาย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ดังคำขวัญของกรุงเทพมหานครที่ว่า “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” เป็นเมืองที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยืนยาวและยาวนานเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทยทุกคน เป็นเมืองที่มีความเจริญด้านการปกครอง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกอันดับต้นๆ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีประเพณีที่สำคัญๆ ของไทย มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การสื่อสาร มีย่านการค้าที่สำคัญ อีกทั้งมีสถาปัตยากรรมที่โดดเด่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมไปถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านต่าง ๆ ทุกด้าน การดูแลและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ในเทศกาลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถาบันครอบครัว สร้างความตระหนักของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีสำคัญๆ ของไทยไว้ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ที่ต้องการให้สถาบันครอบครัวให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในสังคม มีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรที่สำคัญในเขตทวีวัฒนา มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องมากมายสมควรได้รับการฟื้นฟูและถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง เช่น การดำนา การขวัญข้าว การเกี่ยวข้าว การฟัดข้าว ฯลฯ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามอื่นๆ อีกด้วย

50481000/50481000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการถ่ายทอดสืบไป 3.1.2 เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆ ให้คงอยู่ตลอดไป 3.1.3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม องค์กร ต่างๆ ในพื้นที่ 3.1.4 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3.1.5 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดงานย้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น เขตทวีวัฒนา จำนวน 1 วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา 2. กิจกรรมการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา 3. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา 4. กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน 1 วัน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-23)

25.00

23/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-22)

20.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-22)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนงาน กำหนดการในการจัดกิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทั่วไปรับทราบเพื่อทราบข้อมูล และกำหนดการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินกิจกรรมที่ 1
:20%
เริ่มต้น :2021-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมที่ 3
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมที่ 4
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2021-08-23 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-23 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-817

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **