ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50480000-3479

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายศรายุธ เหมือนโพธิ์ โทร.5524

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหา ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การนำกลับมาใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่ต่ำมาก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนจากแหล่งกำเนิด เป็นการช่วยลดปริมาณขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

50480600/50480600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะเศษอาหารไปแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนทิ้ง 3. เพื่อช่วยลดปริมาณมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 2. ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง 3. นำขยะเศษอาหารที่แปรรูปแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : กุมภาพันธ์ 2564 - ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 3 ตัน - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานรักษาความสะอาด ภายในวงเงิน 50,000.- บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-25)

30.00

25/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-26)

20.00

26/12/2563 : ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ เพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564หมวดรายจ่ายอื่น แผนงานรักษาความสะอาด ภายในวงเงิน 50,000.- บาท - ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ รวม 5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ - ดำเนินการนำเศษเปลือกผลไม้ เศษอาหาร มาทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ปริมาณน้ำหนักรวม 5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - จัดเขียนโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ - ขออนุมัติโครงการ และขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สาธิตการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามกลุ่มเป้าหมาย
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-808

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **