ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเก็บรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ : 50480000-3483

สำนักงานเขตทวีวัฒนา : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นายศรายุธ เหมือนโพธิ์ โทร.5524

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตทวีวัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้จัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า (14 กลุ่มเป้าหมาย) มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะครัวเรือนจากแหล่งกำเนิด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร

50480600/50480600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ 14 กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด และนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 2. เพื่อส่งเสริมให้ 14 กลุ่มเป้าหมาย ลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร 3. เพื่อสร้างลักษณะนิสัยแยกก่อนทิ้ง ทิ้งให้ถูกถัง

เป้าหมายของโครงการ

1. ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด 2. ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งให้ถูกถัง 3. ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ลดลง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : กุมภาพันธ์ 2564 - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 15 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 15 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 46 ตัน - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยวสัตว์ จำนวน 5 ตัน - การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 700 ตัน รวม 784 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-25)

30.00

25/01/2564 : มกราคม 2564 - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 10 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 20 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยวสัตว์ จำนวน 5 ตัน - การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 800 ตัน รวม 855 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-26)

20.00

26/12/2563 : ธันวาคม 2563 - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 10 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 30 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 20 ตัน - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยวสัตว์ จำนวน 5 ตัน - การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 750 ตัน ปริมาณรวม 815 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : พฤศจิกายน 2563 - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม จำนวน 28.01 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยเศษผัก ผลไม้ นำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์หนองแขม จำนวน 44.24 ตัน - ดำเนินการจัดเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษผลไม้ มาทำปุ๋ยหมักในพื้นที่เขต จำนวน 24 ตัน - การนำมูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำมาเลี้ยวสัตว์ จำนวน 5 ตัน - การจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์(รีไซเคิล เศษวัสดุก่อสร้าง เศษไม้) จำนวน 700 ตัน ปริมาณรวม 801.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมการดำเนินการในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการ ศูนย์การค้า (14 กลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมการดำเนินการในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน ตลาด สถานประกอบการศูนย์การค้า(14 กลุ่มเป้าหมาย)และหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมปริมาณน้ำหนักมูลฝอยที่คัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานปริมาณขยะที่คัดแยกประจำเดือน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50480000-3483

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50480000-3483

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5048-808

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **