ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50490000-3323

สำนักงานเขตทุ่งครุ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายศุภชัย นาคะ โทร.5580

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ศูนย์วิชาการเขต เป็นองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของสำนักงานเขต

50490700/50490700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่ออำนวยความสะดวกและควบคุมการดูแลการดำเนินการงานของศูนย์วิชาการเขต ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 2.เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่ใกล้เคียงกัน 3.เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิชาการเขต ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครดีขึ้น 4.เพื่อพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตให้มีทักษะและเทคนิคในการทำงานด้านการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.ให้มีการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตในลักษณะของการอบรมเพื่ิอเพิ่มพูนทักษะการทำงาน 2.ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง 3.ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ปี ละ 1 ครั้ง 4. ให้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้ศูนย์วิชาการเขต ด้านคุณภาพ 1.ศูนย์วิชาการเขตสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาเขตให้ป็นไปตามหลักเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะคุณภาพทางการศึกษา 2.สามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพฯ 3. สามารถกระจายอำนาจในการบริหารการดำเนินจัดการศึกษาได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50490000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50490000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5049-0844

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 90 : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 90)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **